Hur man lyckas med ett miljöledningssystem En studie om implementering av miljöledningssystem ISO 14001 i små- och medelstora företag

DSpace Repository

Hur man lyckas med ett miljöledningssystem En studie om implementering av miljöledningssystem ISO 14001 i små- och medelstora företag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur man lyckas med ett miljöledningssystem En studie om implementering av miljöledningssystem ISO 14001 i små- och medelstora företag
Author Beqa, Rozeta
Date 2019
English abstract
Environmental management system provides a structure for environmental work and helps companies use resources in a way that helps them achieve environmental improvements. The impact the company has on the environment is assessed from a holistic perspective. These aspects, in conjunction with relevant environmental legislation, govern the environmental work so that positive effects are achieved. Environmental goals and environmental policy ensure that management is committed and engaged in work to reduce environmental impacts and achieve constant improvements regarding the environmental issues. An environmental management system enables companies to communicate that their environmental work is practiced in a trustworthy way. The aim of the implementation of the environmental management system ISO 14001 to make it easier for companies to work with environmental issues and improve communication between stakeholders and companies. The aim of this paper is to investigate how SMEs experience the implementation of environmental management systems according to ISO 14001 as well as how management in these companies motivates and educates employees regarding ISO 14001. The study is based on a qualitative approach and three companies have played the role of informants whose answers are reported in the collected empirical data. Based on the informants' answers, parallels have been drawn to previous research and theories. The results have shown that companies have difficulties with ISO 14001 and that both management and employees are not sufficiently educated around ISO 14001 and environmental management system. When implementing environmental management systems, it is important that both management and employees are well-educated, motivated and committed to the dynamics of the company
Swedish abstract
Miljöledningssystem ger struktur åt miljöarbetet samt hjälper företag att använda resurser på ett sådant sätt som hjälper de att uppnå förbättringar för miljön. Den inverkan som företaget har på miljön bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. Dessa aspekter, i samband med relevant miljölagstiftning, styr miljöarbetet så att positiva effekter uppnås. Miljömål och miljöpolicy säkerställer så att ledningen är engagerade samt engagerar ett arbete för att reducera miljöpåverkan och uppnå konstanta förbättringar gällande miljöfrågorna. Ett miljöledningssystem ger företag möjlighet att kommunicera att deras miljöarbete utövas på ett reellt sätt. Syftet med implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001 är att företag ska ha det lättare att arbeta med miljöfrågor samt förbättra kommunikationen mellan intressenter och företag. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur små- och medelstora företag upplever implementeringen av miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt hur ledningen i dessa företag motiverar och utbildar de anställda kring ISO 14001. Studien utgår från en kvalitativ metod och tre företag har haft rollen som informanter vars svar redovisats i den insamlade empirin. Utifrån informanternas svar har paralleller dragits till tidigare forskning samt teorier. Resultaten har visat att företagen har svårigheter med ISO 14001 och att både ledningen och anställda inte är tillräckligt utbildade kring ISO 14001 och miljöledningssystem. Vid implementering av miljöledningssystem är det viktigt att både ledningen och anställda är välutbildade, motiverade samt engagerade för att dynamiken i företaget ska fungera
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject ISO 14001
Miljöledningssystem
Småföretag
Miljö
EMS
Handle http://hdl.handle.net/2043/30135 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics