Framtidens äldreboende ur brukarnas perspektiv

DSpace Repository

Framtidens äldreboende ur brukarnas perspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framtidens äldreboende ur brukarnas perspektiv
Author Wachtmeister, Peder ; Arén, Maximilian
Date 2019
English abstract
The purpose of the study is to find out what the needs are in nursing homes from the perspective of the users, as well as what focus areas that should be taken into consideration when establishing these homes. In order to answer the study question, the authors have used a qualitative approach through interviews. The study includes interviews with six people, all over the age of 74. The interviewees are part of an age group that might be in need of housing at a nursing home in the relatively near future. The people that are interviewed do not live in a nursing home as of today, but are however considered as enabled to relate to the situation of having to move into one in the near future. The empirical results of the study describe primary and secondary needs that the users need to be supplied with, as well as the interviewees' views on current and future nursing homes. The primary needs to provide the target group with include safety, healthcare and supervision. That is, the ability to meet the users’ essential needs. In addition, the study shows that additional comfort and creating a home feeling are two important needs to fulfill. The study presents secondary needs that, when fulfilled, help support the target groups’ life quality and enhance their home feeling. Creating a home feeling is a complex task and further investigations are important when establishing new nursing homes. If one does not succeed in providing the target group’s home feeling, it will be difficult to offer the life quality that is demanded. The primary and secondary aspects presented in the study altogether contribute to enabling a sense of home feeling and increased life quality, which are summarized as the main focus areas when meeting the target group's demand.
Swedish abstract
Syfte med studien är att redogöra för det behov som finns inom vård- och omsorgsboenden för äldre ur brukarnas perspektiv samt vilka fokusområden man bör beakta i upprättandet av dessa boenden. För att besvara frågeställningen till studien har författarna använt sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt genom intervjuer med sex stycken personer över 74 år, som bor hemma och på något sätt har varit i kontakt med äldrevården. Målgruppen ingår i en åldersgrupp som kan komma att vara i behov av äldreboendeplats inom en förhållandevis snar framtid. Målgruppen är inte brukare av äldreboendeplatser idag, men bedöms kunna relatera till situationen att behöva flytta in på äldreboende. Studiens resultat redogör för primära och sekundära behov som brukarna behöver tillgodoses med, samt målgruppens uppfattning kring dagens och framtidens äldreboenden. De primära behoven inkluderar säkerhet, vård och omhändertagande. Det vill säga förmågan att tillgodose individens essentiella behov. Utöver detta visar studien att trivsel och skapandet av hemkänsla är två viktiga behov att tillgodose. Uppfyllandet av de sekundära behoven som presenteras bidrar till att stödja målgruppens livskvalitet och förstärka hemkänslan. Att skapa en hemkänsla är en komplex uppgift och ytterligare utredningar blir således viktiga när man etablerar nya äldreboenden. Om man inte lyckas möjliggöra målgruppens upprättande av en hemkänsla blir det svårt att erbjuda den livskvalitet som efterfrågas. De primära och sekundära aspekterna som presenteras i studien bidrar tillsammans till att möjliggöra brukarnas hemkänsla och en upprättandet av en ökad livskvalitet, vilka sammanfattas som huvudsakliga fokusområden vid bemötandet av målgruppens efterfrågan.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Äldreboende, behov, hemkänsla, livskvalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/30159 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics