HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING: EN KVALITATIV STUDIE OM FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR FORTSATT ANSTÄLLNING FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING FRÅN PSYKISK OHÄLSA

DSpace Repository

HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING: EN KVALITATIV STUDIE OM FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR FORTSATT ANSTÄLLNING FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING FRÅN PSYKISK OHÄLSA

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING: EN KVALITATIV STUDIE OM FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR FORTSATT ANSTÄLLNING FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING FRÅN PSYKISK OHÄLSA
Author Andersén, Andrea ; Henriksson, Emma
Date 2019
English abstract
ABSTRACT Background Many individuals in recovery from mental illness are employed, but few studies focuses on how these individuals manages to retain employment without relapse. The purpose of the study is to investigate how individuals recovering from mental illness manage employment. The method is based on a qualitative method in the form of semi-structured interviews with five informants. The informants are between 20-60 years old and work in different professional areas. The study uses a thematic analysis method. The results suggests that the informants developed several strategies for dealing with perceived difficulties in working life as well as in private life. The strategies includes methods for managing work-related-, and social requirements, as well as psychosomatic symptoms. Despite presented strategies, a number of difficulties emerged with a lack of effective strategies or which require support from the workplace management. Conclusion The study's results can increase knowledge about individuals' own strategies and abilities, but also needs and conditions. This knowledge can be used to adapt the workplace for preventative purposes and reduce the risk of mental illness in working life.
Swedish abstract
ABSTRAKT Bakgrund Många individer som är i återhämtning från psykisk ohälsa har en anställning, men få studier fokuserar på hur individerna bibehåller sin anställning utan återfall i psykisk ohälsa. Syftet med studien är att undersöka hur individer i återhämtning från psykisk ohälsa hanterar en anställning. Metoden utgår från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem informanter. Informanterna är mellan 20-60 år gamla och arbetar inom olika yrkesområden. Studien använder tematisk analysmetod. Resultatet tyder på att informanterna utvecklat flertalet strategier för att hantera upplevda svårigheter i arbetslivet så väl som privatlivet. Strategierna innefattar bland annat metoder för att hantera arbetsrelaterade- och sociala krav, samt psykosomatiska symtom. Trots presenterade strategier, framkom ett antal svårigheter med brist på effektiva strategier eller som kräver arbetsledningens stöd. Slutsats Studiens resultat kan öka kunskapen om individers egna strategier och förmågor, men även behov och förutsättningar. Denna kunskap kan användas för att anpassa arbetsplatsen i förebyggande syfte och minska risken för psykisk ohälsa i arbetslivet.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Psykisk ohälsa
Strategier
Arbetsplats
Återhämtning
Mental illness
Strategies
Workplace
Recovery
Handle http://hdl.handle.net/2043/30175 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics