ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR

DSpace Repository

ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR
Author Salinson, Elsa ; Nuredin, Artan
Date 2019
English abstract
Background: Mental illness is today a society-growing phenomenon that should be taken seriously. There is currently a lack of knowledge and understanding of foreign psychological conditions in the workplace, which leads to stigmatization and misunderstanding. Creating personal strategies to maintain their job is therefore extremely important for individuals with bipolar disorder. Purpose: The purpose of the study is to elucidate the strategies that individuals with bipolar disorder use to maintain their work. The questions we ask ourselves in the study are: What strategies have helped the person with bipolar disorder to get and keep work? What obstacles and challenges has the person with bipolar disorder encountered in their workplace? There are few studies that show which strategies bipolar use to maintain a job. However, there are studies that prove positive properties in the form of creative, ambitious, driven and goal-oriented. With this in mind, the interest was raised in examining which strategies helped them maintain their jobs. Method: To uncover the purpose of the study, qualitative method has been used through semi-structured interviews. Results: The result further shows that employers have insufficient knowledge of the illness where openness about their illness during a job interview can result in not getting a job. Work benefits the individual with bipolar disorder, but in order to obtain and maintain the job, it is important that there is a supportive work climate where the individual feels involved and has choices.
Swedish abstract
Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett samhälls växande fenomen som bör tas på allvar. Det råder idag bristande kunskap och förståelse kring främmande psykiska tillstånd på arbetsplatsen, vilket leder till stigmatisering och missförstånd. Att skapa personliga strategier för att upprätthålla sitt jobb är därför ytterst viktigt för individer med bipolär sjukdom. Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka strategier individer med bipolär sjukdom använder sig av för att upprätthålla sitt arbete. De frågor vi ställer oss i studien är: Vilka strategier har hjälpt personen med bipolär sjukdom att få och behålla arbete? Vilka hinder och utmaningar har personen med bipolär sjukdom mött på sin arbetsplats? Det finns få studier som visar vilka strategier bipolära använder sig av för att upprätthålla ett arbete. Däremot finns det studier som styrker positiva egenskaper i form av kreativa, ambitiösa, drivna och målinriktade. Med detta i åtanke väcktes intresset av att undersöka vilka strategier som hjälpt de upprätthålla sina arbeten. Metod: För att avtäcka studiens syfte har kvalitativ metod används genom semistrukturerade intervjuer. Resultat: Resultatet påvisar vidare att arbetsgivarna har bristfällig kunskap om sjukdomen där öppenhet om sin sjukdom på en arbetsintervju kan resultera i att man inte får ett arbete. Arbete gynnar individen med bipolär sjukdom, men för att få och bibehålla arbetet är det viktigt att det finns stödjande arbetsklimat där individen känner sig delaktig och har valmöjligheter.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsplats
depression
bipolär sjukdom
psykisk ohälsa
hinder
strategier
utmaningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/30203 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics