ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR

DSpace Repository

ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Salinson, Elsa
dc.contributor.author Nuredin, Artan
dc.date.accessioned 2019-10-14T07:11:58Z
dc.date.available 2019-10-14T07:11:58Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30203
dc.description Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett samhälls växande fenomen som bör tas på allvar. Det råder idag bristande kunskap och förståelse kring främmande psykiska tillstånd på arbetsplatsen, vilket leder till stigmatisering och missförstånd. Att skapa personliga strategier för att upprätthålla sitt jobb är därför ytterst viktigt för individer med bipolär sjukdom. Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka strategier individer med bipolär sjukdom använder sig av för att upprätthålla sitt arbete. De frågor vi ställer oss i studien är: Vilka strategier har hjälpt personen med bipolär sjukdom att få och behålla arbete? Vilka hinder och utmaningar har personen med bipolär sjukdom mött på sin arbetsplats? Det finns få studier som visar vilka strategier bipolära använder sig av för att upprätthålla ett arbete. Däremot finns det studier som styrker positiva egenskaper i form av kreativa, ambitiösa, drivna och målinriktade. Med detta i åtanke väcktes intresset av att undersöka vilka strategier som hjälpt de upprätthålla sina arbeten. Metod: För att avtäcka studiens syfte har kvalitativ metod används genom semistrukturerade intervjuer. Resultat: Resultatet påvisar vidare att arbetsgivarna har bristfällig kunskap om sjukdomen där öppenhet om sin sjukdom på en arbetsintervju kan resultera i att man inte får ett arbete. Arbete gynnar individen med bipolär sjukdom, men för att få och bibehålla arbetet är det viktigt att det finns stödjande arbetsklimat där individen känner sig delaktig och har valmöjligheter. en_US
dc.description.abstract Background: Mental illness is today a society-growing phenomenon that should be taken seriously. There is currently a lack of knowledge and understanding of foreign psychological conditions in the workplace, which leads to stigmatization and misunderstanding. Creating personal strategies to maintain their job is therefore extremely important for individuals with bipolar disorder. Purpose: The purpose of the study is to elucidate the strategies that individuals with bipolar disorder use to maintain their work. The questions we ask ourselves in the study are: What strategies have helped the person with bipolar disorder to get and keep work? What obstacles and challenges has the person with bipolar disorder encountered in their workplace? There are few studies that show which strategies bipolar use to maintain a job. However, there are studies that prove positive properties in the form of creative, ambitious, driven and goal-oriented. With this in mind, the interest was raised in examining which strategies helped them maintain their jobs. Method: To uncover the purpose of the study, qualitative method has been used through semi-structured interviews. Results: The result further shows that employers have insufficient knowledge of the illness where openness about their illness during a job interview can result in not getting a job. Work benefits the individual with bipolar disorder, but in order to obtain and maintain the job, it is important that there is a supportive work climate where the individual feels involved and has choices. en_US
dc.format.extent 51 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject arbetsplats en_US
dc.subject depression en_US
dc.subject bipolär sjukdom en_US
dc.subject psykisk ohälsa en_US
dc.subject hinder en_US
dc.subject strategier en_US
dc.subject utmaningar en_US
dc.title ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR en_US
dc.title.alternative TO MASTER ONES BIPOLARITY AT WORK. A QUALITATIVE STUDY CONCERNING STRATEGIES, OBSTACLES AND CHALLENGES en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Andersson, Oscar
dc.contributor.supervisor Johnsson, Kent
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.program Socialt arbete
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics