~Hållbart Lantbruk – Ett urval av svenska växt-och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid~

DSpace Repository

~Hållbart Lantbruk – Ett urval av svenska växt-och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid~

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ~Hållbart Lantbruk – Ett urval av svenska växt-och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid~
Author Jinbäck, Sara
Date 2019
English abstract
Swedish agriculture is termed sustainable through the low level of antibiotic treatment of animals and the restriction on pesticides. However, there is eutrophication of watercourses originating from agriculture, and dependence on fossil fuels exceeds what is considered sustainable levels. The study focuses on active plant and animal farmers in Sweden and their attitude to future aspects of sustainability and investments within their agriculture. Plant and animal farmers express both in the view of sustainability to safeguard a cycle thinking and biodiversity. The plant farmers have somewhat more focus on high harvesting, more agricultural research and smaller controls. The animal farmers highlight the values of solar and wind energy. As a unified group on the question of their motivation to drive a more sustainable agriculture, the majority responded that they were already engaged in a sustainable / eco-agriculture, but interest in more sustainability was expressed. Other things that emerged were uncertainty about the concept of sustainable, that sustainable would only have to do with finances, and that a reasonable compensation is of importance. The future view of both plant and animal farmers focused on the development of other areas of activity for survival. Plant farmers lifted the transition to forestry, transition to new crops and irrigation, no change and increased cooperation. Technical aids were lifted among the animal farmers as, for example, new milk robot, new stable and more free-range animals for tillage are also mentioned. Animal and plant farmers want to put emphasis on getting out of the fossil dependency and focusing more on solar and wind energy. Plant peasants raise interest in reducing fuel-closing machines and more precision cultivation. Animal peasants focus on factors such as harsher penalties for activists, expansion of pastures, stables and animal health. Regarding renewable energy, some farmers express that they already have it, some interest in the area and a few more wish to make it more profitable to switch to more renewable energy, which in turn requires a political change. Rapeseed oil is a fuel that a farmer wants to see more of here in Sweden.
Swedish abstract
Svenska lantbruket benämns som hållbart genom den låga halten antibiotikabehandling av djur och restriktionen kring bekämpningsmedel. Det förekommer dock övergödning av vattendrag med ursprung från jordbruket, och beroendet av fossila bränslen överstiger vad som anses vara hållbara nivåer. Studien inriktar sig på aktiva växt- och djurbönder i Sverige och deras inställning till hållbarhet, framtidssyn och investeringar inom sitt lantbruk. Växt-och djurbönder uttrycker båda i synen på hållbarhet att värna om ett kretsloppstänkande och den biologiska mångfalden. Växtbönderna har något mer fokus på hög skörd, mer lantbruksforskning och mindre kontroller. Djurbönderna lyfter fram sol-och vindenergins värden. Som enhetlig grupp på frågan om deras motivation till att driva ett mer hållbart lantbruk svarade majoriteten att de redan bedrev ett hållbart/eko-lantbruk, men intresse för mer hållbarhet uttrycktes. Annat som framkom var osäkerhet kring begreppet hållbart, att hållbart bara skulle ha med ekonomi att göra, och att en skälig ersättning är av vikt. Framtidssynen för både växt-och djurbönder inriktade sig på utvecklingen av andra verksamhetsgrenar för överlevnad. Växtbönder lyfte övergång till skogsbruk, övergång till nya grödor och bevattning, ingen förändring och utökat samarbete. Tekniska hjälpmedel lyftes bland djurbönderna som till exempel ny mjölkrobot, nytt stall och fler frigående djur för jordbearbetning nämns också. Djur- och växtbönder önskar lägga tonvikten på att komma ur fossilberoendet och fokusera mer på sol-och vindenergi. Växtbönder lyfter intresse för att minska på bränsleslukande maskiner och mer precisionsodling. Djurbönderna lägger tyngdpunkten på faktorer som hårdare straff för aktivister, utbyggnation av hagar, stall och djurhälsa. Gällande förnybar energi så uttrycker några lantbrukare att de redan har det, några intresse för området och ytterligare några önskar göra det mer lönsamt att ställa om till mer förnybar energi, vilket i sin tur kräver en politisk förändring. Rapsolja är ett bränsle som en lantbrukare vill se mer av här i Sverige.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Svenska växt-och djurbönder
lantbrukarnas synvinkel
hållbarhet
hållbart jordbruk
framtidssyn
interaktion med samhället
förnyelsebar energi
Swedish plant and animal farmers
farmers viewpoint
sustainability
sustainable agriculture
future view
interaction with society
renewable energy
Handle http://hdl.handle.net/2043/30342 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics