Hållbart jordbruk – Ett urval av svenska växt- och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid

DSpace Repository

Hållbart jordbruk – Ett urval av svenska växt- och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jinbäck, Sara
dc.date.accessioned 2019-11-07T15:05:28Z
dc.date.available 2019-11-07T15:05:28Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30342
dc.description Det talas allt mer om hållbarhet i samhället, inte minst inom jordbruket. Redan innan 1980-talet fördes det på tal, men det fick sig ett uppsving genom Brundtlandrapporten 1987. Nuförtiden är konsumenter medvetna och samhället tenderar att efterfråga hållbart producerade produkter. Sveriges handlingsplan för livsmedel har målsättningen att 30 % av all jordbruksmark ska vara ekologisk till 2030. Avsikten med denna studie är att med hjälp av online- enkäter ta reda på svenska jordbrukares syn på hållbarhet, framtid och investeringar inom sitt jordbruk och därefter presentera förslag på konkreta lösningar. Studien framhåller följande teman utifrån svaren: Kretsloppstänkande och värna om biologisk mångfald, förnybar energi och energieffektivitet, myndighetskontakter och forskning, andra näringsgrenar som direktförsäljning och samarbete för överlevnad, klimatets betydande roll, upprustning bland annat genom tekniska åtgärder, minimera fossilberoendet och förnybar energi, mer forskning och strängare lagstiftning och nybyggnation. Både en vilja till utveckling inom sitt lantbruk i form av nya tekniska lösningar för hållbarhet lyftes samtidigt som att tänka långsiktigt i form av att vårda markerna för kommande generationer lyftes. Hållbarhetsfrågor betonades vara något som majoriteten av jordbrukarna hade i åtanke. en_US
dc.description.abstract More and more are being heard about sustainability in society, not least in agriculture. Even before the 1980s, it was talked about, but it got a boost through the Brundtland Report in 1987. Nowadays, consumers are conscious, and society tends to demand sustainably produced products. Sweden's action plan for food has the goal that 30% of all agricultural land will be organic by 2030. The purpose of this study is to use Swedish online surveys to find out about Swedish farmers' views on sustainability, future and investments in their agriculture and then to present proposals on concrete solutions. Sweden´s action plan for food has the goal that 30% of all agricultural land should be organic by 2030. The purpose of this study is to investigate Swedish farmers´ view on sustainability, future and investments in their agriculture by means of survey studies. The study highlights the following themes based on the answers: Cycle thinking and safeguarding biodiversity, renewable energy and energy efficiency, governmental contacts and research, other industries such as direct sales and cooperation for survival, climate's significant role, upgrading including through technical measures, minimize fossil dependence and renewable energy, more research and stricter legislation and new construction. Both a desire for development in their agriculture in the form of new technical solutions for sustainability was lifted, while thinking long-term in terms of caring for the land for future generations was lifted. Sustainability issues were emphasized as something that most of the farmers had in mind. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Svenska växt-och djurbönder en_US
dc.subject lantbrukarnas synvinkel en_US
dc.subject hållbarhet en_US
dc.subject hållbart jordbruk en_US
dc.subject framtidssyn en_US
dc.subject interaktion med samhället en_US
dc.subject förnyelsebar energi en_US
dc.subject Swedish plant and animal farmers en_US
dc.subject farmer's viewpoint en_US
dc.subject sustainability en_US
dc.subject sustainable agriculture en_US
dc.subject future view en_US
dc.subject interaction with society en_US
dc.subject renewable energy en_US
dc.title Hållbart jordbruk – Ett urval av svenska växt- och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid en_US
dc.title.alternative Sustainable agriculture – A selection of Swedish plant- and animal farmers beliefs about sustainability and future en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok AgricultureVeterinaryMedForestry en_US
dcterms.relation.coopPrivate 1988
dc.contributor.examiner Alwall, Jonas
dc.contributor.supervisor Ewald, Göran
dc.contributor.supervisor Björk, Fredrik
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics