Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

DSpace Repository

Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Söderholm, Petra
dc.date.accessioned 2020-01-10T07:50:53Z
dc.date.available 2020-01-10T07:50:53Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30837
dc.description ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen har tydliga riktlinjer att följa, vilka utgörs av ett påtagligt ansvar i omvårdnaden av patienter samt krav på att uppfylla en roll som ledare i arbetsteam. Trots riktlinjer och krav uppfattar många sjuksköterskor att de saknar förutsättningar för att klara av att axla rollen som en adekvat och fullgod ledare. Utvecklingen och forskningen visar att goda kunskaper i kommunikation är ett verktyg som främjar samarbete och leder till patientsäker vård. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Metod: En litteraturstudie utfördes i syfte att sammanställa kvalitativa studier. Litteratursökning skedde i tre databaser: PubMed, Cinahl och PsycINFO. Artiklar valdes utifrån syfte och problemformulering. Artiklar kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Analys genomfördes av studierna genom kodning och tematisering, vilket ledde till litteraturstudiens resultat. Resultat: Litteraturstudien gav en bred bild av sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Flertalet teman framkom som visar vilka styrkor och brister sjuksköterskor uppfattar förekomma i teamarbete. Dessa teman var kommunikation, samarbete, personliga relationer, kompetens och organisation. Kommunikation mellan samt kunskap om olika professioner spelar en viktig roll. Bristande kunskap gällande sjuksköterskeprofessionens ansvar och krav råder mellan olika professioner. Konklusion: Sjuksköterskor behöver utrustas med rätt förutsättningar inför sin yrkesroll och dess ansvarsområden. Kunskap om vad sjuksköterskeprofessionen innebär måste etableras tydligare. Detta är en viktig utmaning för att stärka professionen. Framtida studier som fokuserar på hur denna kunskap kan implementeras mer framgångsrikt inom vården skulle vara av intresse. Nyckelord: kvalitativ, samarbete, sjuksköterska, teamarbete och uppfattning. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT Söderholm, P. Nurses´perception regarding aspects that matters when it comes to teamwork. Degree Project in (nursing) 15 credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of (Care Science), 2019. Background: The nursing profession has distinct guidelines to follow whom represent a significant responsibility in the caregiving regarding patients as well as filling the roll as a leader in a team. Despite guidelines and requirements, a lot of nurses percieve that they lack the preconditions to be able to shoulder the role as an adequate and substantial leader. Development and research show that adequate knowledge in communication is a tool that promotes collaboration and leads to a safer care for the patients. Aim: The aim of this literature review was to examine nurses´perception regarding aspects that matters when it comes to teamwork. Method: A literature review has been done with the purpose to collect and compile qualitative research studies. The search for literature was performed by using three different databases, PubMed, Cinahl and PsycINFO. Articles were chosen on the basis of the aim and question formulation. Articles went through quality appraisal according to SBU:s guide for quality appraisal of studies with qualitative research method. Analyses of the studies were done by coding and thematising, which lead to the result of the literature review. Result:The literature review provided a wide view regarding nurses´perception of aspects with significance to teamwork. Several themes emerged that show the strength and flaws which the nurses percieved existing in teamwork. These themes were communication, collaboration, personal relationships, competence and organisation. Communication between and knowledge of different professions played a substantial part. There is a lack of knowledge regarding the nursing professions responsibility and demands, among other professions. Conclusion: Nurses need to be equipped with the proper preconditions for their professional role and its requirements. Knowledge regarding the nursing profession needs to be established more evidently. This is an important challenge for further strengthening of the profession. Future studies and research with the focus on how such knowledge can be implemented in health care could be of interest. Keywords: collaboration, nurse/nurses, teamwork, perception and qualitative. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle en_US
dc.title Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete en_US
dc.title.alternative Nurses´perception regarding aspects that matters when it comes to teamwork en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Eiman Johansson, Maria
dc.contributor.supervisor Ivarsson Ekedahl, Ann-Britt
mahlocal.xprt.faculty2019 HS en_US
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics