Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

DSpace Repository

Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta
Author Guting, Ehwa
Date 2020
English abstract
YOUNG WOMEN'S EXPERIENCE OF TREATMENT OF VULVODYNIA    EHWA GUTING Guting, E. Young women's experiences of treatment of vulvodynia. Master degree project, 30 Credits. Malmö University: Faculty of Health and Society. 2019. Many young women experiencing pain during vaginal sex with partners seem to be more occurring at youth clinics today. Young women need more knowledge of their own sexuality and how to be sexual active with partners. The aim of this study was to increase the knowledge of how young women with vulvodynia experience and relate to treatment at youth clinics and what may have contributed to change regarding their sexual script.  Semi-structured interviews were conducted with nine women between the ages of 19-24 years from different cities of Sweden who had been received treatment at youth clinics. A semi-structured interview format was used with themes related to the aim of the study. The study utilized scripting theory to analyze and understand how young women act sexually by themselves and with partners. One main theme emerged: The agency to choose. This theme is indicated by the desire of young women to be able to make their own choices as in taking responsibility for their treatment, sexually, and/or for themselves. Important findings were the clinician’s, availability and personal treatment; support and their communication with partners; increased knowledge and awareness of their own body, and ability to focus on their own needs. The result also indicated that there were an awareness of norms regarding vaginal sex, but there is still ambivalence considering alternative ways of having sex with partner. The participants who expressed acceptance and empower were regarded most satisfied with the treatment. Youth clinics should also strive for making it favourable for young women to explore their sexual script in offering continuity in their treatment. This should include early interventions and offering of multiprofessional treatments to contribute increased knowledge and support for own sexual agency.   Keywords: adolescents, counselling, sexuality, sexual script, treatment, vulvar pain
Swedish abstract
EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. Malmö universitet:  Fakulteten för hälsa och samhälle, 2019   Många unga kvinnor upplever smärta i samband med penetrerande sex med partner och det är en frågeställning som dyker upp allt oftare på ungdomsmottagningar. Tidigare forskning har främst fokuserat på olika behandlingsmetoder och det har saknats studier som visar på unga kvinnors egna upplevelser av behandling av vulvasmärta. Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur unga kvinnor med vulvasmärta upplever och förhåller sig till behandling på ungdomsmottagning samt vad som bidragit till förändring av egna sexuella skript. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med nio kvinnor mellan 19 och 24 år som hade fått behandling för vulvasmärta vid olika ungdomsmottagningar. Teorin om sexuella skript användes för analys och förståelse om unga kvinnors sätt att agera sexuellt med sig själva och i relation till partners. Analysen av hela materialet utmynnade i ett gemensamt tema: Agent att kunna välja. Detta tema visade på en vilja och önskan hos unga kvinnor att ha möjlighet att göra egna val i behandling, sexuellt och med sig själv. Resultatet visade teman som behandlarens tillgänglighet och bemötande, stöd och kommunikation med partner, kunskap och medvetenhet om kroppen samt ökat fokus på egna behov. Studien visade också på att även om kvinnorna hittat alternativa sätt att vara sexuella med partner kvarstår ambivalens till att bryta penetrationsnormen. Tidiga interventioner och erbjudande att träffa behandlingspersonal ur flera professioner för fler perspektiv kan bidra till kunskap och understödja eget sexuellt agentskap. Kontinuerlig uppföljning i behandling kan behövas för att unga kvinnor ska få möjlighet att utforska sina egna sexuella skript och även tillsammans med partners.    Nyckelord: behandling, rådgivning, sexualitet, sexuellt skript, ungdomar, vulvasmärta
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject vulvar pain
Handle http://hdl.handle.net/2043/30870 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics