Elever och matematikängslan

DSpace Repository

Elever och matematikängslan

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever och matematikängslan
Author Luu, Alexandra ; Jana, Mariam
Date 2020
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt är skriven med syfte att utforska hur matematikängslan beskrivs i aktuell forskning. Kunskapsöversikten utgår ifrån frågan om vilka bakomliggande faktorer som kan bidra till att elever utvecklar matematikängslan. En informationssökning gjordes i databaserna ERIC och SwePub, relevanta artiklar valdes sedan ut. En del artiklar som använts som underlag fanns via sekundärsökningar. Resultatet visar att problematiken kring matematikängslan är omfattande och författarna till de valda artiklarna i denna kunskapsöversikt är överens om definitionen av begreppet. Den övergripande definitionen är att matematikängslan framkallar en känsla av oro och ängslan inför matematik som begränsar personens användning i olika situationer. Författarna lyfter olika dimensioner av matematikängslan då ängslan kopplas till olika situationer så som provtillfällen och vardagliga undervisningssituationer. Faktorer som lyfts är sociala faktorer, genus och undervisningssituationens betydelse. Den bakomliggande faktorn som forskarna lyfter som mest avgörande är undervisningsmetoder och lärmiljö, det är också denna faktor som vi som lärare har störst möjlighet att påverka. Sammanfattningsvis är det viktigt för lärare att vara medvetna om den egna pedagogiska verksamheten samt vara öppen för förändringar. Detta för att kunna hjälpa elever med matematikängslan i deras fortsatta kunskapsutveckling. Efter en genomgång av aktuell forskning kunde det konstateras att majoriteten av de studier som gjorts har fokus på elever i grundskolans senare år och gymnasiet, och på personer i vuxen ålder. Ytterligare studier bör även göras på elever i grundskolans tidigare år för att ta reda på om det finns andra bakomliggande faktorer till matematikängslan och hur man redan då kan motverka detta.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Math anxiety
Students
Handle http://hdl.handle.net/2043/30923 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics