Patienters upplevelser av omvårdnad efter insjuknandet i stroke

DSpace Repository

Patienters upplevelser av omvårdnad efter insjuknandet i stroke

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienters upplevelser av omvårdnad efter insjuknandet i stroke
Author Mian, Sarah ; Hajny, Sharon
Date 2020
English abstract
Background: Stroke is the third most common cause of death in Sweden and the consequences following the disease is individual which demands evidence-based knowledge of the nursing process as well as the medical diagnosis. Aim: The purpose of this study is to explore patients’ experiences of nursing after falling ill in stroke. Method: A literature review with a qualitative approach. 14 articles were selected from the two databases CINAHL and PubMed, and these articles went through a thorough quality control with a modified template from Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Through analyzing the collected data mutual categories emerged and created a foundation for the findings. Findings: Three main categories appeared from the results; “stress-filled environment and unprofessional behavior “lack of support and social contact” and “Lack of information and knowledge”. The main categories show that patients’ who have fallen ill in stroke express a lack of several factors in the healthcare which results in mistrust towards the healthcare in general. Conclusion: Through a compilation of studies, three contributing factors appeared to negatively affect the nursing experience for patients’ who had fallen ill in stroke. The studies showed a lack of information, knowledge and time by nurses at the hospital.
Swedish abstract
Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och konsekvenser av sjukdomsförloppet är individuellt, vilket kräver evidensbaserad kunskap kring omvårdnaden och den medicinska diagnosen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka patienters upplevelser av omvårdnaden efter insjuknandet i stroke. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. 14 artiklar valdes utifrån databassökningar i CINAHL och PubMed, och dessa kvalitetsgranskades utifrån en modifierad granskningsmall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Genom analys av insamlade data utvecklades gemensamma kategorier som utgjorde grunden för arbetets resultat. Resultat: Tre huvudkategorier framträdde ur de samlade resultaten, ”Stressfylld miljö och oprofessionellt bemötande”, ”Otillräckligt stöd och avsaknad av social kontakt” samt ”Bristande information och kunskap”. Ur huvudkategorierna framkommer vad patienter som insjuknat i stroke anser är viktigt för en god omvårdnad. Resultatet påvisar även att patienter upplever brister i olika aspekter i omvårdnaden vilket påverkar deras sjukhusvistelse negativt och leder till at förtroendet för sjukvården minskar. Konklusion: Studierna sammanställdes och tre bidragande faktorer framträdde och resulterade i en sämre upplevelse av omvårdnad hos patienter som insjuknat i stroke. Studierna har påvisat brist på information, kunskap och tid bland sjuksköterskorna på sjukhuset och detta i sin tur är bidragande faktorer till flera brister i omvårdnaden i dag.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject nursing
stroke
patients' experience
qualitative
Handle http://hdl.handle.net/2043/30930 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics