Vad är en likvärdig förskola?

DSpace Repository

Vad är en likvärdig förskola?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är en likvärdig förskola?
Author Maga, Ann-Sofi ; Dahlkvist, Jessica
Date 2020
Swedish abstract
Förskolans utbildning ska anpassas till alla barn utifrån varje barns behov och förutsättningar, men hur går detta arbete till? Syftet med denna studie är att problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. För att precisera vårt syfte undersöker vi förskollärares uppfattning om begreppet likvärdighet, samt tittar på hinder och möjligheter som förskollärarna lyfter att de upplever i sitt arbete utifrån sin uppfattning om likvärdighet I denna studie har en enkätundersökning genomförts för att undersöka yrkesverksamma förskollärares uppfattning om en likvärdig förskola och därmed problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. Det har även tagits del av Skolinspektionens slutrapport: Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan (2018). I slutrapporten har det visats sig att förskolan i Sverige har stora variationer i kvaliteten, vilket resulterar i stora brister i likvärdighet. Studien har sin utgångspunkt i teorin om socialkonstruktivism. De socialkonstruktivistiska teorierna problematiserar det som ses som självklart och tas för givet och teorin lägger vikt på att det inte behöver vara på ett visst sätt (Hacking, 1999). I resultatet av denna studie framkom det att samtliga respondenter har sin egen uppfattning om vad begreppet likvärdighet innebär. Förskollärarna menar att de arbetar med likvärdighet, men uttrycker att det kan vara svårt och komplext att möta och tillgodose alla barns behov. Förutom att begreppet likvärdighet och förskollärarnas uppdrag tolkas olika av respondenterna finns också andra faktorer som påverkar möjligheten att arbeta kring en likvärdig utbildning. Samt att respondenterna ger förslag på olika strategier som de använder sig av för att anpassa utbildningen efter barnens olika behov. Detta för att sträva efter likvärdighet i förskolan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola, förskollärare, kvalitet, likvärdighet, utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/31159 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics