Intranasal administrering av ketamin mot behandlingsresistent depression

DSpace Repository

MUEP is closed for new items! Now we have DiVA: http://mau.diva-portal.org/

Intranasal administrering av ketamin mot behandlingsresistent depression

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlström, Stina
dc.date.accessioned 2020-02-14T13:28:25Z
dc.date.available 2020-02-14T13:28:25Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31178
dc.description Syfte: Att värdera ketamins potential via intranasal administrering och om detta är en effektiv och säker behandlingsmetod mot TRD. Målsättning: Att bedriva en databassökning för att identifiera relevant litteratur, utvärdera studiernas kvalitet och sammanfatta bevisen för utfallet av medicinering av ketamin till patienter med TRD. Design: En systematisk review av randomiserade kontrollerade studier. Datakällor: Cochrane, PubMed, U.S. Food & Drug Administration Metod: Litteratursökning med kvantitativ ansats där validering av RCT:s utfördes med hjälp av CONSORT frågeformulär. Data extraherades och kombinerades i text och tabeller med fokus på huvudresultaten som ämnar att svara på syftet. Resultat: Sex randomiserade kontrollerade studier bedömdes ha hög kvalitet enligt CONSORT och inkluderades i denna litteraturstudie. Datan sammanfattades och visar att intranasalt ketamin har en snabbt insättande antidepressiv effekt som kan detekteras redan 40 minuter efter dosering. Det resultat som konventionell antidepressiv behandling kan uppvisa efter åtta veckor uppnår ketamin efter 24 timmar. Ingen av studierna visar att intranasalt ketamin ger allvarliga biverkningar. Dålig smak i munnen och yrsel var de mest rapporterade biverkningarna. De följdverkningar som rapporterats har bedömts milda eller måttliga i intensitet. Intranasal administrering bidrar till mindre obehag för patienten och är ett mer praktiskt alternativ än intravenös tillförsel. Slutsats: Trots missbrukspotentialen kvarstår faktum att ketamin är ett oerhört effektivt och säkert behandlingsalternativ för patienter med TRD och har många fördelar jämfört med den behandling som är tillgänglig för denna patientgrupp idag. en_US
dc.description.abstract Purpose: To evaluate the drug ketamine and its efficacy and safety in patients with TRD via intranasal administration. Objective: To conduct a database search to identify relevant literature, evaluate the quality of the studies and summarize the evidence for the outcome of the medication of ketamine in patients with TRD. Design: A systematic review of randomized controlled trials. Data sources: Cochrane, PubMed, U.S. Food & Drug Administration Method: Literature search with quantitative approach where validation of RCTs was performed using CONSORT questionnaire. The data was extracted and combined in text and tables focusing on the main results that are intended to answer the purpose. Results: Six randomized controlled studies were considered to be of high quality according to CONSORT and were included in this literature study. The data was summarized and shows that intranasal ketamine has a rapid onset antidepressant effect that can be detected already 40 minutes after dosing. The result of conventional antidepressant treatment after eight weeks reaches ketamine after 24 hours. None of the studies show that intranasal ketamine causes serious side effects. Poor taste in mouth and dizziness were the most commonly reported side effects. The effects reported have been assessed as mild or moderate in intensity. Intranasal administration contributes to less discomfort for the patient and is a more practical alternative than intravenous administration. Conclusion: Despite the potential for abuse, the fact remains that ketamine is an extremely effective and safe treatment option for patients with TRD and has many benefits compared to the treatment recommended for this patient group today en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject ketamin, s-ketamin, depression, behandlingsresistent en_US
dc.title Intranasal administrering av ketamin mot behandlingsresistent depression en_US
dc.title.alternative INTRANASAL ADMINISTRATION OF KETAMINE AGAINST TREATMENT RESISTANT DEPRESSION en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Westerlund, Tommy
dc.contributor.supervisor Eriksson, Tommy
mahlocal.xprt.program Receptarieprogrammet en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics