Arenans förändrade roll

DSpace Repository

Arenans förändrade roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arenans förändrade roll
Author Johansson, Henrik ; Granqvist, Daniel
Date 2006
English abstract
The point of this study is to give a deeper understanding about development of modern stadiums in whole. Within this we look at the aspects from community/sociaty, spectators, business world and events to bring out newly built modern footballstadiums. The study is priliminary built on experience from older stadiums in northern Europe and is based on five strategically choosen stadiums. The choosen stadiums are Millennium Stadium (Cardiff), City of Manchester Stadium (Manchester), Parken (Copenhagen), Bröndby Stadium (Copenhagen) and Allianze Arena (Munich). The solution in whole is the most important in aspect to community/sociaty. Surrounding ground around the stadium is as important as the stadium itself. Community/sociaty should also understand its important roll in development of the stadium and surroundings with good service. To make a stadium for all people is the most important in aspect of the spectators. All visitors should be able to find sections and seats that is suitable according to sex, age, handicap and economy. In aspect of different events, flexible stadiums is important. This is to be able to accommodate all sorts of events. Depending on what event the stadium is going to host the design is made. To make a stadium were business world fells nothing is impossible is important. This is so business world can use the stadium more than on one special event. All businesses should be able to sponsor or use the stadium regardless of size or economy.
Swedish abstract
Titel: Arenans förändrade roll – från Colosseum till Allianz Arena Författare: Daniel Granqvist & Henrik Johansson Handledare: Gun Normark & Bo Carlsson Syfte: Syftet med studien är att ge en fördjupad förståelse för ett helhetstänkande när det gäller utveckling av moderna idrottsarenor. Härvid används aspekterna kommun/samhälle, publik, evenemang och näringsliv för att belysa nybyggnationer av moderna fotbollsarenor. Studien bygger primärt på erfarenheter från tidigare arenabyggen i norra Europa och baserar sig på fem strategisk utvalda arenor. Frågeställningar: Vilka skillnader och likheter finns när det gäller utveckling av moderna fotbollsarenor? Vad har kommun/samhälle, publik, näringsliv och evenemang för betydelse för förståelsen av denna utveckling? Vilka kunskaper och erfarenheter kan vara viktiga vid framtida arenabygge? Metod: Uppsatsen är en jämförande fallstudie av fem strategisk utvalda arenor i norra Europa. Arenorna är Millennium Stadium (Cardiff), City of Manchester Stadium (Manchester), Parken (Köpenhamn), Bröndby Stadium (Köpenhamn) och Allianz Arena (München). Dessa arenor har studerats utifrån fyra perspektiv som valts utifrån inriktningen på vår utbildning, Sport Management. De fyra perspektiven som studerats är kommun/samhälle, publik, evenemang och näringsliv. Studien bygger på information som vi funnit i litteratur och på Internet. Slutsatser: Helhetslösningar är det viktigaste i aspekten kommun/samhälle. Området runt arenan är väl så viktigt. Att skapa en helhet runt arenan är av vikt med bra kommunikationer, andra idrottsfaciliteter, ordentlig skyltning, bostäder och affärer. Kommun/samhälle bör också förstå sin viktiga roll i skapandet av ett arenaområde med god service. Att skapa en arena för alla människor är det viktigaste i aspekten publik. Alla besökare ska kunna finna sektioner och platser som passar utifrån kön, ålder, eventuella handikapp och ekonomiska förutsättningar. God och snabb service, många valmöjligheter, renlighet och hög komfort är nyckelorden. Utifrån evenemangsaspekten är flexibla arenor det viktigaste. Detta för att klara av så många olika evenemang som möjligt och på så sätt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för arenan. Utifrån vilka evenemang arenan ska klara av, ska designen på bestämmas. Att skapa en arena där näringslivet känner att ingenting är omöjligt är viktigt. Detta för att näringslivet ska kunna utnyttja arenan mer än vid själva evenemangen. Helhetstänkande är viktigt i denna aspekt så inget företag känner att de inte har råd att använda arenan. Alla företag ska kunna sponsra eller använda arenan oavsett storlek eller ekonomi. Nyckelord: Arenor, kommun/samhälle, publik, näringsliv, evenemang
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arenor
kommun/samhälle
publik
näringsliv
evenemang
Handle http://hdl.handle.net/2043/3118 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics