Rökande sjuksköterskestudenter

DSpace Repository

Rökande sjuksköterskestudenter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rökande sjuksköterskestudenter
Author Jönsson, Frida ; Görtz, Emma
Date 2006
English abstract
The purpose of this study was to explore how smoking nursing students look upon their smoking habits related to their future vocational role. Qualitative interviews were performed with six smoking nursing students at a school in the south of Sweden. The interviews were analysed using content analysis and four themes emerged: Smoking nursing versus the vocational role, preventive meatures, the nurse as a role model and the effects of smoking on the most important qualities of the nurse. The results showed that there is a mutual understanding about the responsibility of nurses to work with prevention of smoking. It also showed that there can be problems when nurses smoke and simultaneously should work with smoking prevention. How to prevent this from happening were not discussed among the informants.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur rökande sjuksköterskestudenter ser på sin rökning relaterat till den kommande yrkesrollen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex rökande sjuksköterskestudenter på en skola i södra Sverige. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och fyra teman framkom: Rökande sjuksköterskor kontra yrkesrollen, preventionsarbetet, sjuksköterskan som rollmodell och rökningens påverkan av sjuksköterskans viktigaste egenskaper. Resultatet visade att det råder en samstämmighet bland rökande sjuksköterskestudenter vad gäller synen på sjuksköterskans ansvar att arbeta preventivt mot rökning. Det framkom även att det kan skapas problem när sjuksköterskan ska arbeta med detta och samtidigt röker. Det reflekterades dock inte så mycket på hur dessa eventuella problem skulle kunna lösas bland informanterna
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject intervju
problem
rökning
sjuksköterskestudenter
yrkesrollen
Handle http://hdl.handle.net/2043/3128 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics