Manus för makt och njutning: Intervjuer med unga vuxna BDSM-utövare analyserade utifrån teorin om sexuella script

DSpace Repository

Manus för makt och njutning: Intervjuer med unga vuxna BDSM-utövare analyserade utifrån teorin om sexuella script

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Manus för makt och njutning: Intervjuer med unga vuxna BDSM-utövare analyserade utifrån teorin om sexuella script
Author Foxhage, Fox
Date 2020
English abstract
Background: Social scientific and sociological research on BDSM (an umbrella term for bondage/discipline, dominance/submission and sadomasochism) is a growing field since the late 1990s. However, research focusing on younger BDSM practitioners is lacking. Aim: Drawing on Simon and Gagnons (1986) concept of sexual scripting, the aim of this study is to examine meanings of BDSM among young adult practitioners in Sweden 2019. Method: The study is based on qualitative interviews with nine individuals, in the ages of 19 to 24 years, who define themselves as BDSM practitioners. The material is analyzed thematically using sexual scripting theory. Result: The material is categorized into three main themes that includes a total of nine sub-themes; Consonances (“Communication and practice”, “Intimacy and relationships,” and “BDSM as a safe sphere”), Dissonances (“Dominant and equal” and “Negative experiences and abuse”), and Ambiguous harmonies (“Reason and emotion”, “Pleasure through feminization”, “Age scripts,” and “Different meanings in ‘self-cutting’”). The analysis shows that BDSM can contain positive, negative, and paradoxical meanings to young adult practitioners. How BDSM is perceived seems to be related to whether scripts on different levels are congruent or incongruent. Discussion: The results are partly consistent with previous research, e.g. patterns of communication, sequences of events in practice, approaches to gender equality, conceptions of gender and age in BDSM sessions, and how BDSM is related to intimacy and relationships and experienced as a safe environment. A divergent finding is that breathplay is considered common and ordinary. An analysis of selfcutting, in relation to self-harm behavior and BDSM, shows that self-cutting can have several meanings.
Swedish abstract
Bakgrund: Samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning om BDSM (en paraplyterm för bondage/disciplin, dominans/underkastelse och sadomasochism) är ett växande område sedan slutet av 1990-talet. Forskning som fokuserar på yngre BDSM-utövare saknas dock. Syfte: Studiens syfte är att, utifrån teorin om sexuella script (Simon & Gagnon 1986), undersöka vilka innebörder BDSM kan ha för unga vuxna BDSM-utövare i Sverige 2019. Metod: Studien baseras på kvalitativa intervjuer med nio individer, i åldersintervallet 19–24 år, som definierar sig som BDSM-utövare. Materialet analyseras tematiskt utifrån teorin om sexuella script och Kenneth Burkes dramatistiska pentad. Resultat: Materialet kategoriseras i tre huvudteman som innefattar sammanlagt nio underteman: Konsonanser (”Kommunikation och utövande”, ”Intimitet och relationer” och ”BDSM som den trygga sfären”), Dissonanser (”Dominant och jämställd” och ”Negativa upplevelser och övergrepp”) samt Flertydiga harmonier (”Förnuft och känsla”, ”Feminisering som väg till njutning”, ”Åldersscript”, och ”Att skära sig med olika innebörder”). Analysen visar att BDSM kan ha positiva, negativa och paradoxala innebörder för unga vuxna utövare. Hur BDSM upplevs tycks ha samband med i vilken utsträckning sexuella script på olika scriptnivåer kongruerar med varandra. Diskussion: Resultaten överensstämmer delvis med tidigare forskning, till exempel hur kommunikationen kan gå till, förekomsten av en sekvens av olika faser i utövandet, förhållningssätt till jämställdhet, iscensättningar kopplade till föreställningar om kön och ålder samt hur BDSM relateras till intimitet, relationer och ett tryggt sammanhang. Utmärkande i empirin är att strypsex betraktas som vardagligt och vanligt. En analys av beteendet ”att skära sig själv” i förhållande till självskadande och BDSM visar att beteendet kan ha flera innebörder.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject BDSM
unga vuxna
sexuella script
dramatistisk pentad
kvalitativ metod
intervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/31283 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics