Sjuksköterkors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Sjuksköterkors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterkors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. En litteraturstudie.
Author Adrian, Ebba ; Karlsson, Matilda
Date 2020
English abstract
Background: Different countries have different euthanasia laws, in Sweden it is still an illegal practice. Patients who decide to end their lives with euthanasia/assisted death are usually terminally ill. The complexity with euthanasia includes ethical issues, personal values, health care principles, patient’s autonomy and how it should be applied in practice. The nurse is responsible for nursing and thereby has a close bond to the patient and his/her’s family. A lot of people suffer at the end of life and nurses are faced with difficult questions about death and wishes how they want their lives to end. Aim: To illustrate nurses’ experiences and attitudes to euthanasia/assisted suicide. Method: A literature review based on eleven scientific articles with qualitative design. Two databases were used, PubMed and CINAHL. The studies have been reviewed and analyzed; the used method was content analysis. Findings: Two main themes and eight sub themes were found. Under the first theme Communication the sub themes were; Understanding and helping the patient, Collaboration and support in the team, Nurses’ participation in the euthanasia process, Supporting the patient when euthanasia is granted and Nurses’ support to relatives. Under the second theme Attitudes the three sub themes were; Attitudes for euthanasia/assisted death, Attitudes against euthanasia/assisted death and Uncertainty in the issue of euthanasia/assisted death. Conclusion: Euthanasia/assisted death is complex and stirs a lot of emotions. The facing difficulties are dealt with through communication and interdisciplinary teamwork. Though nurses’ opinions about euthanasia/assisted death are divided they will always be faced with end of life nursing.
Swedish abstract
Bakgrund: Aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige men tillämpas idag i ett flertal länder i världen med olika bestämmelser. Patienter som avslutar sina liv med aktiv dödshjälp är oftast terminalt sjuka. Komplexiteten med dödshjälp innefattar etisk problematik, personliga värderingar, sjukvårdens värdegrund, patientens autonomi och hur dödshjälp ska tillämpas i praktiken. Sjuksköterskan bär omvårdnadsansvaret och har därmed ofta en nära relation till patient och anhöriga. Då många patienter lider i livets slutskede kan sjuksköterskor behöva handskas med svåra frågor om döden och önskningar kring hur livet ska avslutas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. Metod: En litteraturstudie med elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Två databaser användes, PubMed och CINAHL. Studierna granskades och analyserades med innehållsanalys som metod. Resultat: Två teman och åtta underteman hittades. Under det första temat Kommunikation hittades följande underteman; Förstå och hjälpa patienten, Samarbete och stöd i teamet, Sjuksköterskans delaktighet vid dödshjälp, Stöd till patient när dödshjälp beviljas och Sjuksköterskans stöd till anhöriga. Under det andra temat Attityder hittades dessa underteman: Attityder för aktiv dödshjälp, Attityder mot aktiv dödshjälp och Osäkerhet i frågan om aktiv dödshjälp. Konklusion: Dödshjälp är ett komplext ämne som väcker många känslor. Genom god kommunikation och tvärprofessionellt samarbete kan sjuksköterskor hantera de svårigheter som kan uppkomma. Trots att sjuksköterskor har olika åsikter i frågan gällande aktiv dödshjälp kommer de alltid möta patienter i livets slutskede.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
erfarenheter
dödshjälp
aktiv dödshjälp
sjuksköterskor
assisterad död
euthanasia
assisted death
nurses
literature review
experiences
attitudes
Handle http://hdl.handle.net/2043/31347 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics