Konflikthantering utifrån fritidslärares perspektiv

DSpace Repository

Konflikthantering utifrån fritidslärares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Konflikthantering utifrån fritidslärares perspektiv
Author Pourabdi, Hanna ; Granqvist, Beatrice
Date 2020
Swedish abstract
Då konflikter är en del av livet ville vi med denna studie ta reda på hur fritidslärare hanterar och löser konflikter samt hur de använder konflikthantering som en grund för lärande för eleverna i de lägre åldrarna på fritidshemmen. Då vi båda på ett eller annat sätt varit i kontakt med olika fritidshem kunde vi se att konflikter var något som uppstod konstant. Vi ansåg att det skilde sig i hur fritidslärare agera i olika konfliktsituationer och tyckte därför ämnet var intressant och viktigt att utforska. För att arbetet kring konflikthantering ska bli bättre och utvecklas är det viktigt att kunna se hur det ser ut i dagsläget. Vi kan med denna studie ge en bild av styrkor och svagheter som rådet kring konflikthantering inom fritidshemmet. Vi använde oss utav kvalitativ metod där vi genomförde enskilda intervjuer med sju verksamma fritidslärare för att få ta del av deras tankar om konflikter och konflikthantering. För att hjälpa oss stärka våra tolkningar av empirin använde vi oss av det sociokulturella perspektivet då det beskriver olika strategier och metoder som vi ansåg relevanta för vår studie. I resultatet framkom det att fritidslärarna hade en snarlik syn på tillvägagångssättet vid konflikter. Det förebyggande arbetet, så som värdegrundsarbete, sociala relationer, är centralt på samtliga fritidshem. Fritidslärarnas roll som medlare och “hjälpverktyg” var också något som de sju respondenterna var överens om. Den kunskap fritidslärarna har kring konflikter och konflikthantering kommer mestadels, eller enbart, från erfarenhet. De alla var överens om att grundlärarutbildningen bör ha en mer omfattande kurs rörande konflikthantering.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Konflikter
Konflikthantering
Fritidshem
Förebyggande arbete
Sociala relationer
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/31510 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics