Elevinflytande i fritidshem

DSpace Repository

Elevinflytande i fritidshem

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevinflytande i fritidshem
Author Gunnarsson, Malin ; Persson, Ellinore
Date 2020
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker temat elevinflytande på fritidshem. Examensarbetets syfte handlar om att se skillnader och likheter mellan fritidslärares och elevers upplevelser av och perspektiv på elevinflytande. Syftet har också fokuserat på vilka förhållningssätt fritidslärarna har för att skapa elevinflytande i verksamheten och hur eleverna upplever sitt eget inflytande i verksamheten. Elevinflytande tas upp för att vi vill få en djupare förståelse och en tydligare bild över detta ämne i fritidshemmet. Uppsatsen har en kvalitativ metod där både elever och fritidslärare samtalar om sin tolkning av ämnet elevinflytande. Undersökningen ägde rum på en skola där fyra fritidslärare blev intervjuade och fem elever i en tvåparallellig klass i årskurs tre. Uppsatsen rymmer teorierna deltagardemokrati, deliberativ demokrati samt informell och formell elevdemokrati som nyttjas i uppsatsen som verktyg till analysen. Examensarbetets resultat visar att både elever och fritidslärare anser att elevinflytande är en självklarhet i fritidshemmet och skolan som helhet. Den formella elevdemokratin synliggörs inte i verksamheten trots detta menar majoriteten av eleverna att deras önskelåda där frivilliga förslag får önskas lever upp till de förväntningarna eleverna har på inflytande. Resultatet visar att eleverna på fritidshemmet och fritidslärarna främst upplever inflytande som en möjlighet att få vara delaktig i att fastställa olika aktiviteter.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Elevinflytande
Demokrati
Fritidshem
Fritidslärare
Delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/31512 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics