”Det står i Sverige rikes lag” – Fritidspedagogers upplevelser av hot och våld i yrkesutövningen

DSpace Repository

”Det står i Sverige rikes lag” – Fritidspedagogers upplevelser av hot och våld i yrkesutövningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det står i Sverige rikes lag” – Fritidspedagogers upplevelser av hot och våld i yrkesutövningen
Author Johnsson, Amanda
Date 2020
Swedish abstract
Sammanfattning: Hot och våld riktat mot lärare är ett förekommande fenomen ute i verksamheterna och enligt Statistiska Centralbyrån (2018) är detta något som ökar allt mer inom utbildningssektorn. Examensarbete syfte var att studera huruvida hot och våld påverkar fritidspedagoger i deras yrkesutövning, hur man arbetar förebyggande mot hot och våld och skolledningens när incidenter inträffat. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod där åtta intervjuer ligger till grund för det empiriska materialet som sedan har sedan analyserats i förhållande till begrepp, teori och tidigare forskning. I resultatet framkom det att flera av fritidspedagogerna varit utsatta för hot och våld av elever på sin arbetsplats och detta har bidragit till en negativ påverkan på den fysiska och psykiska hälsan men även i det pedagogiska arbetet. Något som också framkom i resultatet var att det preventiva arbetet främst bedrivs genom värdegrundsarbete och att fritidspedagoger som upplevt stöd från skolledningen när incidenter inträffat känner en trygghet i sin arbetsmiljö till skillnad från dem som inte upplevt detta stöd.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hot, Våld, Fritidspedagog, Preventivt arbete, Yrkesutövning
Handle http://hdl.handle.net/2043/31524 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics