KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS

DSpace Repository

KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Törnvall, Linnea
dc.contributor.author Basic, Selma
dc.date.accessioned 2020-05-19T10:39:15Z
dc.date.available 2020-05-19T10:39:15Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31558
dc.description Bakgrund: Att ha ett substansbrukssyndrom samtidigt som en annan psykiatrisk sjukdom benämns dubbeldiagnos. Att ha en dubbeldiagnos är förknippat med sämre prognos och svårare återhämtning. Hur dubbeldiagnospatienter har uppfattat sin återhämtning och om kulturella aktiviteter kan ha påverkat återhämtningen har inte berörts mycket i tidigare forskning. Därför ansågs det viktigt att genomföra denna studie. Syfte: Att belysa patienters med dubbeldiagnos upplevelser av att delta i kulturella aktiviteter och dess påverkan på återhämtningen. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 12 dubbeldiagnospatienter som alla hade deltagit i kulturella aktiviteter. En innehållsanalys genomfördes med stöd av Burnard (1991) och Berg (2004). Resultat: Analysen resulterade i temat ”Bättre psykiskt hälsa genom gemenskapens kraft”. Temat var övergripande för samtliga fem kategorier ”Att våga ta steget”, ”att få känna samhörighet och gemenskap”, ”positiva känslor i ett tryggt sammanhang”, ”att våga vara sig själv” och ”försöka bryta sina gränser”. Resultatet visar att den psykiska hälsan förbättrades i samband med deltagandet i de kulturella aktiviteterna. Genom att gemensamt lämna mottagningen minskade isoleringen och stigmat. Även ett ökat självförtroende och ökade positiva känslor var en effekt av deltagandet. Slutsats: Kulturella aktiviteter kan ha påverkat dubbeldiagnospatienters återhämtning positivt, men det som hade störst påverkan var känslan av att få tillhöra en gemenskap. en_US
dc.description.abstract Background: Having a substance use disorder at the same time as another psychiatric illness is called dual diagnosis. Having a dual diagnosis is associated with poorer prognosis and recovery. How patients with dual diagnosis have experienced their recovery and whether cultural activities may have affected the recovery has not been mentioned much in previous research. Therefore, it was considered important to conduct this study. Objective: To illustrate dualdiagnosis patients experiences of participating in cultural activities and their impact on the recovery. Method: A qualitative interview study was conducted with 12 patients with dual diagnoses who had all participated in the cultural activities. A content analysis was carried out with the support of Burnard (1991) and Berg (2004). Results: The analysis resulted in the theme "Improved mental health through the power of the community". The theme was general for all five categories. “To dare to take a step”, “feel togetherness and solidarity”, “positive emotions in a safe context”, “to dare to be yourself” and “try to break boundaries”. The results show that mental health improved when participating in cultural activities. Leaving the reception together reduced the isolation and stigma. Increased self-confidence and increased positive feelings were also an effect of participating. Conclusion: Cultural activities may have positive effects on the recovery of patients with dual diagnoses, but the greatest impact was the feeling of belonging to a community. en_US
dc.format.extent 37 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Dubbeldiagnospatienter, gemenskap, kulturella aktiviteter, psykisk hälsa, återhämtning. en_US
dc.subject Dual diagnosis patients, community, cultural activities, mental health, recovery. en_US
dc.title KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Sjöström, Karin
dc.contributor.supervisor Sunnqvist, Charlotta
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics