En hypotetisk modell av ett motiverande ekonomilärarledarskap

DSpace Repository

En hypotetisk modell av ett motiverande ekonomilärarledarskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En hypotetisk modell av ett motiverande ekonomilärarledarskap
Author Norén, Catharina
Date 2020
Swedish abstract
I detta examensarbete har en modell av ett ekonomilärarledarskap utvecklats utifrån ett hypotetiskt resonemang som bygger på tidigare forskning om ekonomiundervisning på gymnasienivå samt tidigare forskning om motiverande lärarledarskap. Modellens ekonomilärarledarskap består av två delar: 1. ledarskapskompetenser som är instruerande, prestationsorienterat, stödjande och deltagande, 2. didaktisk kompetens i kombination med ämneskompetens i vilken läraren planerarar och genomför ekonomiundervisning som kan innehålla a. fallbeskrivningar och konkreta exempel från företag samt b. datorstöd t.ex. Office- och bokföringsprogram. När ekonomiläraren planerar och genomför sin undervisning utifrån ekonomilärarledarskapet får de motiverade elever som lär sig företagsekonomi. Syftet med arbetet har varit att: pröva ”Modellen av ett motiverande ekonomilärarledarskap” som en hypotes mot en företagsekonomisk empiri för att få svar på om ekonomilärare undervisar på det sätt som beskrivs i modellen av ett ekonomilärarledarskap Arbetet utgår ifrån två frågeställningar: 1. Hur påverkar mekanismer i skolan ekonomilärarens möjligheter till ett lärarledarskap och vilka konsekvenser får det för undervisningen av ämnet företagsekonomi? 2. Hur uppfattar ekonomilärare att de genom sitt ledarskap kan motivera elever till lärande av företagsekonomi och vilka utmaningar möter läraren i sitt ledarskap? De teori som använts för att utveckla och genomföra arbetet är: Utbildningsmotivation och elevers lärande, lärarens ledarskap samt tidigare forskning om autentisk företagsekonomiundervisning. Empiristudien har genomförts som en intervjustudie med fyra ekonomilärare vid två gymnasiefriskolor i sydvästra Skåne. Intervjuerna genomfördes i mars 2020 med två kvinnliga och två manliga ekonomilärare i 40-60 årsåldern. Två av respondenterna hade arbetat två år, en nio år och en tjugotre år som ekonomilärare. Studiens resultat är att: De svar som respondenterna gav vid intervjuerna ger stöd åt modellen men det finns exempel som visar att en del av stödet är svagt speciellt när det gäller lärarens prestationshöjande ledarskapsagerande eftersom det endast finns ett didaktiskt exempel på detta. Respondenternas utsagor ger ett visst stöd för att säga att ekonomielärarna använder lärarledarskap på det sätt som modellen föreslår, men eftersom studiens empiri består av svar från endast fyra respondenter behövs mer forskning för att kunna anta modellen som en hypotes.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
hypothetical model
Economy teacher leadership
Teacher leadership
Qulitative study
hypotetisk modell
Ekonomilärarledarskap
Kvalitativ studie
Handle http://hdl.handle.net/2043/31561 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics