Mångkulturalitet och religion

DSpace Repository

Mångkulturalitet och religion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mångkulturalitet och religion
Author Mustafa, Leunora ; Ledeby, Gustaf
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med studien är att utifrån de ställda frågeställningarna undersöka hur lärare arbetar med didaktiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum i undervisningen och hur mångkulturaliteten påverkar undervisningen. Det som undersökts är vad för verktyg som behövs för att motarbeta dessa utmaningar lärarna ställs inför. Studien är till för att lyfta vilka utmaningar några verksamma lärare har uppmärksammat, vad som behövs för att förebygga utmaningarna och slutligen ge uppmärksamhet till vad som behövs forskas mer om. Teorin utgår från Martin Bubers dialogfilosofi och hans begrepp jag- du, jag- det, det sociala och det mellanmänskliga. Den valda undersökningsmetoden som används för denna studie är en kvalitativ semi-strukturerad intervjuform, där fokus legat på lärares erfarenheter och reflektioner kring didaktiska utmaningar. Resultatet delades upp i teman där både relation, kommunikation, inkludering, exkludering och mångkulturalitet utgjorde analysen. Slutsatsen visar på betydelsen av hur alla dessa begrepp måste kontinuerligt arbetas med, både i planeringen och i undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject exkludering
inkludering
kommunikation
Martin Buber
mångkulturalitet
relation
Handle http://hdl.handle.net/2043/31576 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics