DET ÄR INGEN QUICK FIX, DET ÄR NATUREN - EN KVALITATIV STUDIE OM PROFESSIONELLAS UPPLEVELSER AV NATURUNDERSTÖDD REHABILITERING

DSpace Repository

DET ÄR INGEN QUICK FIX, DET ÄR NATUREN - EN KVALITATIV STUDIE OM PROFESSIONELLAS UPPLEVELSER AV NATURUNDERSTÖDD REHABILITERING

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title DET ÄR INGEN QUICK FIX, DET ÄR NATUREN - EN KVALITATIV STUDIE OM PROFESSIONELLAS UPPLEVELSER AV NATURUNDERSTÖDD REHABILITERING
Author Albihn Thermaenius, My ; Dahlborg, Nicolas
Date 2020
English abstract
Background: In recent decades, peoples changed living conditions have resulted in increased mental illness. Nature's proven health-promoting effects have been the basis of the rehabilitation form, called nature-based rehabilitation, NBR. The form of rehabilitation has proven to be effective for people with stress-related conditions. Purpose: Our purpose is to investigate how professionals in NBR handle their own emotional and participant-oriented work and how they experience participants' rehabilitation. Method: We have interviewed six professionals working with NBR. Data has been analyzed using social psychological theories to understand the relationship between professionals and participants. Results: The professionals’ humanitarian relationships result in secure social bonds, which has a positive effect on the participant’s recovery. Furthermore, the results show that the professionals’ understanding of the participants’ situation reduces stigma, which contributes to another salutogenic factor. The unspecified role of the professionals between being civil and professional can cause emotional strain but it results in a positive effect on the participants as the relationship and feelings become more tangible. Conclusions: Relationships in nature-based rehabilitation are a key factor for a well-functioning NBR. In the end, the passion for the work has more value than professional skills.
Swedish abstract
Bakgrund: Människors ändrade levnadsförhållanden har under de senaste årtiondena resulterat i ökad psykisk ohälsa. Naturens påvisade hälsofrämjande effekter har varit grunden till den rehabiliteringsform som benämns naturunderstödd rehabilitering, NUR. Rehabiliteringsformen har visat sig vara effektiv för personer med stressrelaterade tillstånd. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur professionella inom NUR hanterar sitt eget emotionella och deltagarorienterade arbete och hur de upplever deltagarnas rehabilitering. Metod: Vi har intervjuat sex professionella inom NUR. Empirin har analyserats med hjälp av socialpsykologiska teorier för att förstå relationen mellan professionella och deltagare. Resultat: Professionellas medmänskliga förhållande resulterar i trygga sociala band, vilket har en positiv effekt för deltagarens återhämtning. Vidare visar resultatet på att de professionellas förståelse för deltagarnas situation reducerar stigmatisering vilket bidrar till ytterligare en salutogen faktor. Professionellas ospecificerade roll mellan privatperson och yrkesutövare kan orsaka känslomässig belastning men att det blir en positiv effekt för deltagarna, då relationen och känslorna blir mer konkreta. Slutsatser: Relationer i naturunderstödd rehabilitering är en bärande faktor för en välfungerande NUR-verksamhet. Passion för arbetet har i slutändan mer värde än yrkeskompetens.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Emotionellt arbete
Kompetens
Naturunderstödd rehabilitering
Sociala band
Delaktighet
Stigma
Stress
Participation
Emotional work
Qualifications
Nature-based rehabilitation
Social bonds
Handle http://hdl.handle.net/2043/31588 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics