Att finna sin egen väg. Om det kommunala uppföljningsansvaret i Växjö kommun.

DSpace Repository

Att finna sin egen väg. Om det kommunala uppföljningsansvaret i Växjö kommun.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att finna sin egen väg. Om det kommunala uppföljningsansvaret i Växjö kommun.
Author Rundberg, Camilla ; Svärdell, Linda
Date 2006
Swedish abstract
I vårt examensarbete har vi undersökt hur det kommunala uppföljningsansvaret organiseras i Växjö kommun. Vi har också undersökt på vilket sätt ungdomarna motiveras till sysselsättning av de personer som kommer i kontakt med dem samt om ungdomarna får vägledning. I och med den nya lagen i skollagen fick kommunerna i Sverige från den 1 juli 2005 ansvar över att veta vad samtliga ungdomar mellan 16-20 år är sysselsatta med. Genom att ta del av rapporter, ut-redningar och annan för vårt arbete relevant litteratur har vi tillsammans med vårt resultat kommit fram till att Växjö kommun både har och genomför en upp-följning av ungdomar som står utanför gymnasieskolan. En person arbetar sedan hösten 2005 heltid som samordnare för det kommunala uppföljningsansvaret. Arbetet kring dessa ungdomar organiseras genom en samverkan mellan arbets-förmedlingen, ungdomscentrum, praktiksamordnaren för det tre kommunala gymnasieskolorna och socialförvaltningen. Dessa aktörer är på olika sätt knutna till kommunens samordnare vilken kan konstateras vara nyckelperson. Vi har använt oss av kvalitativ metod och utgått från intervjuer främst med de olika ak-törer som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret. För att motivera ungdomarna till sysselsättning har det startats mindre studiegrupper på andra ställen än skolan. Där är miljön lugnare och läraren hinner med att uppfylla ele-vernas behov för att kunna ta till sig kunskap. En del studiegrupper har även va-rit knutna till ungdomarnas intresse t.ex. musik. Vill de absolut inte studera er-bjuds ungdomarna praktik. Antingen praktiserar de heltid eller kombinerar de praktiken med att läsa upp de ämnen/betyg som fattas för dem. I de flesta fall är ungdomarna då inskrivna på det individuella programmet. Samtliga aktörer kommer mer eller mindre i kontakt med vägledning på något sätt med ungdo-marna. Det är främst enskild vägledning men i vissa fall förekommer gruppväg-ledning. Det är helt beroende på individen om det är vägledning enskilt eller i grupp som passar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kommunalt uppföljningsansvar
motivation
sysselsättning
ungdomar
vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3160 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics