Mottagningens integration? Flyktingmottagning som ett organisatoriskt fält

DSpace Repository

Mottagningens integration? Flyktingmottagning som ett organisatoriskt fält

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Mottagningens integration? Flyktingmottagning som ett organisatoriskt fält
Author Appelqvist, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Studien baserar sig på ett treårigt fältarbete i relation till de utvecklingspartnerskap som finansierats av medel från Europeiska Socialfondens programinitiativ EQUAL under dess femte tema – asyl. Utvecklings- och förändringsarbete kännetecknas av honnörsordet samverkan. Detta utgör också i och med en central överenskommelse grunden för de svenska myndigheternas arbete med mottagningen av nyanlända. Den teoretiska inspirationen kommer från nyinstitutionell teori och handlar om hur vi kan förstå den svenska flyktingmottagningen i ett interorganisatoriskt sammanhang. Analysen möjliggörs genom att betrakta intentionen om samverkan kring mottagningen av asylsökande som ett särskilt organisatoriskt fält, som benämns flyktingintroduktion. Detta för att överbrygga den diskrepans som idag finns mellan de traditionella formerna av asyl- och flyktingmottagning. Medan den förra har setts som Migrationsverkets ansvar är den senare ett uppdrag för kommunerna. Studien visar att det är först i samspel och samverkan med andra som de egna institutionella förutsättningarna, hindren och begränsningarna blir tydliga för de verksamma aktörerna inom ramen för det organisatoriska fältet flyktingintroduktion.
Publisher Malmö University, International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;3
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 91-7104-069-2
Language swe (iso)
Subject samverkan
introduktion
integration
asyl
flyktingmottagande
fält
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Handle http://hdl.handle.net/2043/3170 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics