Utlandsstudier under studietiden, en merit?

DSpace Repository

Utlandsstudier under studietiden, en merit?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utlandsstudier under studietiden, en merit?
Author Hermansson, Emma
Date 2006
Swedish abstract
Högskola/universitet riktar sina blickar allt mer ut mot övriga världen och en del i denna internationalisering är att studenterna har möjlighet till utlandsstudier under studietiden. En av de utbildningar som uppmärksammar detta är Biblioteks- och informationsvetenskaps-programmet vid Växjö universitet, där studenterna den femte terminen har möjlighet till utlandsstudier. Denna studie syftar till att undersöka huruvida dessa utlandsstudier under studietiden betraktas som en merit eller inte vid anställning av bibliotekarier. Detta syfte ses utifrån två grupper: tidigare studenter på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet vid Växjö universitet och personer med anställningsansvar inom biblioteksyrket, så kallade avnämare. I examensarbetet tar jag upp dessa två gruppers uppfattningar kring utlandsstudier och jag undersöker också hur medvetna de tidigare studenterna är om avnämarnas uppfattningar kring utlandsstudier. Detta gör jag genom en kvalitativ studie med tre reflexiva intervjuer med vardera gruppen. Jag har även valt att studera detta fenomenografiskt och utgå från de två gruppernas uppfattningar av utlandsstudier. Mina slutsatser av dessa sex intervjuer är att båda grupperna ser utlandsstudier som en merit men i olika hög grad. De tidigare studenterna är mer övertygade om att det är en merit än vad de intervjuade avnämarna generellt är. Det kan dock konstateras att ett väl underbyggt val och tankar kring vad terminen med utlandsstudier är bra för underlättar för studenten vid en anställningsintervju. Det samma gäller om du läser samma termin på ditt universitet i Sverige. Med andra ord är utlandsstudier en fördel som kan ge dig andra perspektiv på livet, men är inte avgörande vid en anställning inom biblioteksyrket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap
Fenomenografi
Merit
Utbytesprogram
Utlandsstudier
Handle http://hdl.handle.net/2043/3182 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics