Internetanvändning vid vägledning, ett led på vägen?

DSpace Repository

Internetanvändning vid vägledning, ett led på vägen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Internetanvändning vid vägledning, ett led på vägen?
Author Hunt, Petra
Date 2006
Swedish abstract
Jag har i denna studie dels försökt belysa några ungdomars inställning till att använda sig av Internet för informationssökning och valstöd, vägledning via Internet, i syfte att själva ta mer aktiv del i sin valprocess inför gymnasievalet. Dels försöka belysa deras inställning till om Internet och valstöd kan vara ett komplement i vägledningen när det gäller valet till gymnasiet. Jag har också försökt klarlägga vilken inställning som de utbildningsansvariga för studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige har till Internet och valstöd i vägledningssammanhang. I min studie har jag använt mig av relevant litteratur, kurslitteratur, litteratursökning vid Växjö universitetsbibliotek och Malmö högskolas bibliotek samt artikelsökning via Internet. Jag har besökt en gymnasieskola och intervjuat fyra ungdomar angående deras inställning till Internet och valstöd. I intervjuerna har jag använt mig av bandspelare och stödanteckningar. Jag har lyssnat av och skrivit ned intervjuerna. Resultatet visar att dessa ungdomar har en positiv inställning till att använda sig av Internet däremot var de mer tveksamma till att använda sig av valstöd. Det framkommer också att de efterfrågar kunskap i hur man kan använda Internet och valstöd. Ungdomarna framhåller också vikten av att personligen träffa vägledaren. I intervjuerna med de utbildningsansvariga har jag använt mig av telefon och e-post. Av resultatet framgår det, att det är stor variation i hur man arbetar med dessa frågor. Vid ett av lärosätena har man i utbildningen grundläggande datautbildning och under hela utbildningen, på tre år, arbetar man med att söka information på Internet. Vid de två andra lärosätena framgår det att det är mycket upp till den enskilda läraren på vilket sätt man arbetar med Internet i utbildningen. Ingen av de tre utbildningarna erbjuder utbildning i valstöd. Däremot har man på ett av lärosätena påbörjat ett försök med vägledning med hjälp av Internet där även kamera (Webcam) och headset används. Det framgår att alla tre utbildningsansvariga anser att det är viktiga frågor som måste diskuteras mer samt att det behövs mer kunskap i dessa frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Internet
ungdomar
valprocess
valstöd
vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3183 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics