New City. En inbjudan till innanförskap. En studie av ett ungdomsprojekt.

DSpace Repository

New City. En inbjudan till innanförskap. En studie av ett ungdomsprojekt.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title New City. En inbjudan till innanförskap. En studie av ett ungdomsprojekt.
Author Kristoffersson, Ann ; Nilsson, Åsa
Date 2006
Swedish abstract
Vi har i vårt arbete undersökt ett ideellt projekt, New City i Malmö - ett utvecklingspartnerskap som arbetar för att underlätta för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Grunden till dess tillkomst ligger i en statlig utredning, som belyser en kategori unga utanför med svårigheter att få sina behov tillgodosedda i myndighetskontakter och genom ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förslag ges i utredningen till en försöksverksamhet med s.k. navigatorcentra, som New City, som söker upp ungdomarna och ger dem stöd utifrån ett helhetsperspektiv på deras situationer. Syftet med vår studie är att undersöka vilka metoder som används inom projektet, jämfört med i kommunala arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Vi vill också ge en bild av individers upplevelser av verksamheten. Kunskap om New Citys arbetssätt och kompetenser har vi fått genom en verksamhetsberättelse som återges i bakgrundskapitlet, samt från en intervju med en anställd coach, vilken redovisas i resultatdelen. Fakta om kommunala ungdomsåtgärder och dess styrande regelverk och målsättningar, samt om sysselsättningspolitiken i Malmö, har erhållits via litteraturstudier och dokument från Internet. Dessa presenteras i kapitel 1. Genom kvalitativa intervjuer med ovan nämnda coach och fyra ungdomar inom projektet har vi tagit del av upplevelser av verksamheten. Resultaten av intervjuerna visar att coachernas kompetenser och engagemang är avgörande i arbetet med ungdomarna. De motivationshöjande och vägledande samtalen med dessa uppskattas av deltagarna. Friheten för de anställda att själv utforma arbetssätten skiljer projektet från de kommunala åtgärderna, och har en positiv inverkan på bemötandet av individen. Samtliga intervjuade ungdomar mår bättre sedan de började besöka New City, och coacherna har lyckats väl med att skapa individanpassade lösningar för dessa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetslöshet
arbetsmarknadspolitik
navigatorcentra
ungdomar
ungdomsprojekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/3190 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics