Att leva med en kronisk luftvägssjukdom, en litteraturstudie om hur astma påverkar det dagliga livet

DSpace Repository

Att leva med en kronisk luftvägssjukdom, en litteraturstudie om hur astma påverkar det dagliga livet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med en kronisk luftvägssjukdom, en litteraturstudie om hur astma påverkar det dagliga livet
Author Dellgren, Helena ; Dellgren, Maria
Date 2006
English abstract
Asthma is a common disease and the aim of this study was to cast light on different ways of relating to disease- if the disease can lead to changed perception of identity as well as finding effects the disease has on quality of life trough putting together existing research in the area. The questions at issue were how people relate to disease and how that affects the experience of identity? What methods do ill people use to live as normal as possible? Is quality of life being affected and if so, how is it being affected? The material was beings worked up with the aid of Antonovskys' and Hansson- Schermans theories on KASAM and identity- crisisdevelopment. The base of this study consisted of literature found through searches in the database PUBMED. The result showed that asthma has an effect on daily life which resulted in a lower degree of quality of life. The conclusion was that some people accepted the disease and some didn't. Those who did had different methods they used in their daily life. Mental ill health was more common in people with asthma then those without asthma.
Swedish abstract
Astma är en vanlig sjukdom och syftet med denna studie var att belysa olika sätt att förhålla sig till sjukdom- om sjukdom kan medföra förändrad identitetsupplevelse samt att hitta effekter på livskvaliteten genom att sammanställa befintlig forskning på området. De frågeställningarna som valdes var på vilket sätt vuxna förhåller sig olika till sjukdom? Hur detta förhållningssätt påverkar identitetsupplevelsen? Vilka metoder använder människor som är sjuka för att leva så normalt som möjligt? Påverkas livskvaliteten? Om så, på vilket sätt? Materialet har belysts med hjälp av Antonovskys och Hansson- Schermans teorier om KASAM och identitet- krisutveckling. Databassökningar i PUBMED har gjorts i syftet att finna underlagen till denna litteraturstudie. Resultatet visade att astma hade en negativ påverkan på dagligt liv vilket gav försämrad livskvalitet. Slutsatsen var att somliga människor accepterade sjukdomen och andra gjorde det inte och de som accepterade den använde sig av olika metoder för att klara det dagliga livet. Psykisk ohälsa var mer vanligt hos astmatiker än hos andra samt de hade en lägre grad av livskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject astma
dagligt liv
hälsostrategier
identitet
KASAM
livskvalitet
psykiska
fysisk
hälsa
ohälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/3198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics