Identifiering av områden med förhöjd olycksrisk för cyklister baserad på cykelhjälmsdata

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Identifiering av områden med förhöjd olycksrisk för cyklister baserad på cykelhjälmsdata

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Identifiering av områden med förhöjd olycksrisk för cyklister baserad på cykelhjälmsdata
Author Roos, Johannes ; Lindqvist, Sven
Date 2020
English abstract
The number of cyclists in Sweden is expected to increase in the coming years, but despite major efforts in road safety, the number of serious bicycle accidents does not decrease at the same rate as car accidents. This study has looked at the data collected by the bicycle helmet manufacturer Hövding's customers. The helmet acts as an airbag that is triggered when a strong head movement occurs in the event of an accident. The data consists of GPS positions along with a Support Vector machine (SVM)- generated value which indicates how close the helmet is to registering an accident, and thus is triggered. The purpose of the study was to analyze this data from cyclists in Malmö to see if it's possible to identify places that are over-represented in the number of elevated SVM levels, and whether these sites reflect real, potentially dangerous traffic situations. Density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN) was used to identify clusters of elevated SVM levels. DBSCAN is an unsupervised clustering algorithm widely used when clustering on spatial data. From these clusters, the number of unique cycle trips that generated an elevated SVM level in the cluster was calculated, as well as the total number of cycle trips that passed through each cluster. 405 clusters were identified and sorted by the highest number of unique bike rides that generated an elevated SVM level, whereupon the top 30 were selected for further analysis. In order to validate the clusters against registered bicycle accidents, data were obtained from the Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA), the national accident database in Sweden. The thirty selected clusters had 0.082 \% cycling accidents per unique cycle trip in the clusters and for the remaining 375 clusters the figure was 0.041 \%. The number of accidents per cluster in the selected thirty clusters was 0.46 and the number for the other clusters was 0.064. The top thirty clusters were then categorized into three categories. The clusters that had a possible explanation for elevated SVM levels, such as cruise barriers and cobblestones were given category 1. Hövding has communicated that such elements in the substrate can generate elevated SVM levels. Category 2 was the clusters that had a construction site within the cluster. Category 3 was the clusters that could not be explained by any of the other two categories. The proportion of accidents per unique cycle trip in clusters belonging to category 1 was 0.068 \%, for category 2 0.071 \% and for category 3 0.106 \%. The results indicate that this data is useful for identifying places with increased risk of accidents for cyclists. The data processed in this study has a number of weaknesses in itself and the results should be interpreted with caution. For example, the data is from a short period of time, about 6 months, whereby seasonal cycling behavior is not represented in the data set. The data set is also assumed to contain some noisy data, which may have affected the results. But there is potential in this type of data so that in the future, when more data is collected, it can be used to identify places with higher risk of accidents for cyclists with greater accuracy.
Swedish abstract
Antalet cyklister i Sverige väntas öka under kommande år, men trots stora insatser för trafiksäkerheten minskar inte antalet allvarliga cykelolyckor i samma takt som bilolyckor. Denna studie har tittat på cykelhjälm-tillverkaren Hövdings data som samlats in från deras kunder. Hjälmen fungerar som en krockkudde som löses ut vid en kraftig huvudrörelse som sker vid en olycka. Datan betsår av GPS-positioner tillsammans med ett värde från en Support Vector Machine (SVM) som indikerar hur nära en hjälm är att registrera en olycka och därmed lösas ut. Syftet med studien var att analysera denna data från cyklister i Malmö för att se om det går att identifiera platser som är överrepresenterade i antalet förhöjda SVM-nivåer, och om dessa platser speglar verkliga, potentiellt farliga trafiksituationer. Density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN) användes för att identifiera kluster av förhöjda SVM-nivåer. DBSCAN är en oövervakad maskininlärningsalgoritm som ofta används för att klustra på spatial data med brusdata i datamängden. Från dessa kluster räknades antalet unika cykelturer som genererat en förhöjd SVM-nivå i klustret, samt totala antalet cykelturer som passerat genom klustret. 405 kluster identifierades och sorterades på flest unika cykelturer som genererat en förhöjd SVM-nivå, varpå de 30 översta valdes ut för närmare analys. För att validera klusterna mot registrerade cykelolyckor hämtades data från från Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA), den nationella olycksdatabasen i Sverige. De trettio utvalda klustren hade 0,082\% cykelolyckor per unik cykeltur i klustren och för resterande 375 kluster var siffran 0,041\%. Antal olyckor per kluster i de utvalda trettio klustren var 0,46 och siffran för övriga kluster var 0,064. De topp trettio klustren kategoriserades sedan i tre kategorier. De kluster som hade en eventuell förklaring till förhöjda SVM-nivåer, som farthinder och kullersten gavs kategori 1. Hövding har kommunicerat att sådana inslag i underlaget kan generera en lägre grad av förhöjd SVM-nivå. Kategori 2 var de kluster som hade haft en byggarbetsplats inom klustret. Kategori 3 var de kluster som inte kunde förklaras med något av de andra två kategorierna. Andel olyckor per unik cykeltur i kluster som tillhörde kategori 1 var 0,068\%, för kategori 2 0,071\% och kategori 3 0,106\%. Resultaten indikerar att denna data är användbar för att identifiera platser med förhöjd olycksrisk för cyklister. Datan som behandlats i denna studie har en rad svagheter i sig varpå resultaten bör tolkas med försiktigthet. Exempelvis är datamängden från en kort tidsperiod, ca 6 månader, varpå säsongsbetingat cykelbeteende inte är representerat i dataunderlaget. Det antas även förekomma en del brusdata, vilket eventuellt har påverkat resultaten. Men det finns potential i denna typ av data att i framtiden, när mer data samlats in, med större träffsäkerhet kunna identifiera olycksdrabbade platser för cyklister.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Klustring
DBSCAN
clustering
Handle http://hdl.handle.net/2043/32083 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics