Min pedagog bestämde mig En fallstudie om pedagogers fördjupade medvetenhet om barns ansats till inflytande

DSpace Repository

Min pedagog bestämde mig En fallstudie om pedagogers fördjupade medvetenhet om barns ansats till inflytande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Min pedagog bestämde mig En fallstudie om pedagogers fördjupade medvetenhet om barns ansats till inflytande
Author Macinnes, Tammy
Date 2020
Swedish abstract
Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om barns möjlighet till inflytande utifrån ett relationellt perspektiv, i en rutinsituation genom arbetssättet systematisk filmanalys som verktyg för specialpedagogisk handledning utifrån följande frågeställning: Hur kan relationen mellan barn och pedagog förstås med särskilt fokus på barnets ansats till inflytande? Teori Studien är inspirerad av relationell pedagogik och belyser olika perspektiv av barns inflytande i förskolan. För att barnets ansats till inflytande ska få den intersubjektiva vändning som krävs för reellt inflytande behövs en etablerad mellanmänsklig relation. Relationell pedagogik ger pedagogen möjlighet att hitta en ömsesidig relation till vart barn, så att utveckling och lärande kan ske. Metod För datainsamlingen till denna fallstudie har systematisk filmanalys använts för att analysera två situationer där pedagoger tolkar två barns ansatser till inflytande. Båda barnen har en språklig sårbarhet. Studien utfördes i två privata förskolor. Resultat Den här studien visar på att det pedagogiska uppdraget att ge alla barn förutsättningar för inflytande är komplext. I studien noteras att pedagogerna i förskolan ibland låter praktiska göromål gå före det relationella uppdraget. Handledning kan med hjälp av systematisk filmanalys vara ett värdefullt arbetssätt för specialpedagoger i förskolan. Specialpedagogiska implikationer I förskolan möts barnet av vuxna med olika yrkeskompetenser, vilkas uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande (SKOLFS 2018:50). De vuxnas olika yrkesroller är obetydliga ur barnens perspektiv. Det faktum att det är en vuxen som agerar anger såväl ansvars- som maktpositionerna i en situation. Det specialpedagogiska anslaget i studien ligger i inflytandet för alla barn. Studiens fokus ligger på barn med språklig/kommunikativ sårbarhet, vilket kan vara en utmaning för inflytande då barnen primärt kommunicerar icke-verbalt. Denna form av sårbarhet fäster extra stora förväntningar vid den vuxnes relationella belägenhet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barns förutsättningar
Inflytande
Meningsskapande
Relationell pedagogik
Systematisk filmanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/32154 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics