Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling

DSpace Repository

Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling
Author Karlsson, Charlotta ; Jönsson Persson, Josefin
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers syn på samlingens syfte, innehåll och form, samt att studera deras syn på barns inflytande under samlingen. Vår studie har utgått från frågeställningarna: När beskriver pedagogerna att samlingen sker i förskolan? Hur beskriver pedagogerna samlingens form i förskolan? Vad beskriver pedagogerna att samlingen har för innehåll i förskolan? Varför beskriver pedagogerna att samlingen används i förskolan? Vårt arbete börjar med en inledning där vi lyfter fram olika uppfattningar av samlingen. Därefter går vi igenom den tidigare forskning vi kopplat till vårt syfte med studien, där vi uppmärksammar styrning, undervisning, struktur, delaktighet och inflytande som olika aspekter av samlingen som moment. Med utgångspunkt i de didaktiska frågorna presenteras sedan valda teoretiska perspektiv och analytiska begrepp. Vi går därefter vidare till att beskriva den kombinerade ansats vi valt att ta avstamp i. Vi presenterar en kvantitativ enkätstudie med en kvalitativ tolkning samt övriga metoder som vi använt oss av för att samla in material för studien. För majoriteten av våra respondenter ansågs samlingen ha en betydelsefull roll för verksamheten, där delaktighet, inflytande och undervisning beskrevs som centrala delar. Resultatet av studien visar att det finns en stor variation gällande syftet med samlingen i förskolan. Samlingens innehåll och form skapas till följd av samlingens syfte. På så sätt synliggör resultatet också hur de didaktiska frågorna verkar tillsammans och bildar en helhet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Samling
Didaktik (när, hur, vad och varför)
Kommunikation
Interaktion
Undervisning
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/32262 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics