Utmaningar i förskolläraryrket - en studie om förskollärares kompetens i relation till upplevda stressfaktorer

DSpace Repository

Utmaningar i förskolläraryrket - en studie om förskollärares kompetens i relation till upplevda stressfaktorer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utmaningar i förskolläraryrket - en studie om förskollärares kompetens i relation till upplevda stressfaktorer
Author Tøråsen, Karianne ; Moreno, Fredric
Date 2020
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka förskollärarens utmaningar i vardagen och hur de hanterar dessa för att skapa en tillfredsställande arbetssituation. Vi har valt att anta förskollärares perspektiv och genomfört en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer av fem förskollärare. Det empiriska materialet har transkriberats och använts för att göra en innehållsanalys där utdrag från intervjuerna presenteras i analysen. I analysen utgår vi från samhällsforskaren Thomas Brantes definitioner av professionsteorin och analyserar empirin utifrån begrepp som utbildning, kompetens, autonomi, förtroende och utbytbarhet. Resultatet visar att förskollärare trivs med olika aspekter av sitt arbete trots utmaningar. Förskollärarna upplever arbetsrelaterad stress och har olika sätt att bemöta och hantera stressen på. Bristen av vikarier togs upp som ett stressmoment och vi kunde dra slutsatsen att personlig lämplighet vägde tyngre än utbildning då vikarier framförallt har ett omvårdnadsuppdrag. Alla involverade i studien lyfte kollegor och ett fungerande arbetslag som en viktig orsak till trivsel på arbetsplatsen och därmed att förskollärare inom professionen endast delvis är utbytbara.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Trivsel
Stora barngrupper
Utbildning
Kompetens
Autonomi
Profession
Handle http://hdl.handle.net/2043/32399 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics