Upplevda brister med det interna informationsflödet på en medelstor gymnasieskola

DSpace Repository

Upplevda brister med det interna informationsflödet på en medelstor gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevda brister med det interna informationsflödet på en medelstor gymnasieskola
Author Lindmark, Karin
Date 2007-01-04
English abstract
Spreading and collecting information is and has always been essential in order to communicate and cooperate on daily basis in a society like owns today. All individuals are being exposed to a large amount of information daily. This increases the demand for reliability and accuracy of the information and also the source that distribute the information. In an environment such as a school both pupils and personnel are exposed to a constant flow of information from both external and internal sources. The purpose of this study was to illustrate and identify the possible and in some cases obvious shortcomings in the internal flow of information in a medium sized upper secondary school. My group of interest have been educationalists, student council personnel and administrative personnel. Initially, I sent out a questionnaire determine general opinion of the flow and distribution of information in our school. Based on the answers, I then designed a questionnaire with more specific and detailed questions about the requirements and complaints my colleagues had expressed initially. The crux after problems seems to be the flow of information is somewhat unstructured and to some extent incomplete. To substantiate where the responsibility lies in distributing information and through which channels they are allocated, I interviewed the school secretary. Thus, I got answers to most of my colleagues questions and a robust foundation for my analysis and ultimately, my discussion. Finally I approached management to interview the person in charge of these questions and how they experienced the situation. My study resulted in many useful suggestions of how to eliminate obsolete and superfluous channels in order to get the most accurate and precise information provided.
Swedish abstract
Att tillgodogöra sig information och sprida den vidare har i alla tider varit väsentligt för att vi skall kunna utvecklas och fungera tillsammans på jobbet och i övriga relationer i vår vardag. Varje enskild individ exponeras dagligen för en stor informationsmängd, vilket ökar trycket på en bra och tydlig informationshantering. En skolmiljö är ett tydligt exempel där alla individer ständigt utsätts för ett ökande flöde av information både internt och extern. Avsikten med min uppsats har varit att identifiera och belysa de eventuella brister som finns i det interna informationsflödet på en medelstor gymnasieskola. Min undersökningsgrupp är pedagoger, elevvårds- och administrativ personal. Till att börja med undersökte jag hur alla uppfattade att informationsflödet fungerade på arbetsplatsen. Detta gjordes med en öppen fråga via e-post för att se om det fanns ett problem, hur omfattande problemet var och hur många det berörde. Baserat på de mest förekommande synpunkterna utformade jag en enkät med frågor och påståenden, om de förslag och önskemål personalen själva uttryckte utifrån min första fråga. Detta skulle ge mig förbättringsunderlag som personalen själva uttryckte För att verifiera vilka som har ansvar för hur informationen distribueras och genom vilka kanaler de ska presenteras intervjuade jag gymnasiesekreteraren på skolan. På så vis fick jag svar på en del av personalens frågor och ett bättre underlag för en analys och diskussion. Personalen upplever att informationen kommer helt ostrukturerat och i alla möjliga kanaler medan informationsansvarig tydligen har en plan för hur informationen distribueras. Information om information kunde säkert eliminera dessa problem. En inventering av vad som ska distribueras i vilken kanal skulle underlätt för alla. Med tanke på att det finns sjutton kanaler, så är det lätt att information hamnar i fel eller för många kanaler samtidigt. Respondenterna hade många funderingar och bra förslag på förbättringar. Tydligast är att det saknas information om informationen. Känslan av att informationsflödet var ostrukturerat var en återkommande synpunkt. Ofullständig information var ett annat dilemma som många irriterar sig på eftersom informationen hela tiden måste ändras. Undersökningen gav bra förslag på hur man kan förbättra informationsflödet och dess struktur för att alla berörda skall kunna tillgodose sig den information de behöver på ett enkelt och hanterbart sätt. Informationsträd, sökfunktioner och ett intranät var några av förslagen på förbättringar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Channels
communication
flow of information
information
information overflow
internal communication
Handle http://hdl.handle.net/2043/3245 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics