Barns språkutveckling i förskolan-erfarenheter av ett observationsmaterial

DSpace Repository

Barns språkutveckling i förskolan-erfarenheter av ett observationsmaterial

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns språkutveckling i förskolan-erfarenheter av ett observationsmaterial
Author Lindholm, Anita
Date 2006
Swedish abstract
Förskola och skola kostar samhället stora summor och det finns en osäkerhet hur resultatet av denna verksamhet ska mätas. Därför har behovet av pedagogiska verktyg och redskap för hur man bl.a. observerar, kartlägger och stimulerar barns språkutveckling ökat. Huvudsyftet med denna studie är att belysa några pedagogers och föräldrars beskrivning och värdering av TRAS-materialet (Tidig Registrering Av Språkutveckling). På vilka sätt kan observationsmaterialet påverka förskolans verksamhet? Författaren genomför studien med hjälp av intervju- och enkätundersökning. Studiens teoretiska ram omfattas av förskolans styrdokument och de vetenskapliga teorier som författaren anser har betydelse för förskolans pedagogiska inriktning idag. Studiens undersökningsgrupp bestod av fem pedagoger på två avdelningar i en förskola och föräldrarna till de barn som är inskrivna där. Sammanfattningsvis pekar resultaten från intervjuerna och enkätundersökningen på en positiv bild av observationsmaterialet. Resultatet i studien visar att pedagogerna värderar materialet i första hand som ett observationsmaterial och det har inte förändrat deras arbetsmetoder för barns språkutveckling. Däremot visar resultatet att observationsmaterialet har förtydligat och gett dem struktur i arbetet med observationerna samt att de beskriver föräldrarnas delaktighet som viktig i förskolans arbete med barnens språkutveckling. Resultatet visar också att föräldrarna värderar observationsmaterialet positivt, dock med vissa förbehåll. Föräldrarna har också en god insikt i observationsmaterialets syfte och användning och de beskriver att de känner både samarbete och delaktighet med förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
språkutveckling
föräldrar
kompetensutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/3246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics