Äldres digitala utanförskap i Sverige

DSpace Repository

Äldres digitala utanförskap i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Äldres digitala utanförskap i Sverige
Author Lobell, Martin ; Tiwe, Anton
Date 2020
English abstract
This essay addresses the prevailing digital exclusion that many older Swedes aged 66+ are experiencing today. The focus has been on the reasons for what the exclusion is due to and what possible solutions to this can be developed. The study process is of the design and creation type and consists of both quantitative and qualitative data. In addition to conducting literature studies, data collections has been conducted through analysis of large datasets, survey surveys and other methods such as Customer Journey Mapping. The main reason why this study was carried out is that it is becoming increasingly fundamental to take advantage of the new, digital alternatives to the community services that the Swedes need access to constantly. This means that if you yourself are not willing or do not have the possibility to participate in the transition from analog to digital, you risk experiencing the consequences of this on several different levels, not least financial ones. The research question that the study aims to answer is "How can we assist the elderly in digital exclusion to motivate them to start using the internet?" and has subsequently been broken down to four sub-questions to more easily address the various problem areas that underlie the major research issue. The study sheds light on heuristic guidelines and principles that can be used to design and develop software specially adapted for older as well as quantitative data showing usage statistics etc. Some important conclusions that can be drawn from this study are the importance of developers starting to take older people into consideration when developing. Furthermore, it has become clear that the elderly who either do not want or feel that they can use the internet and other software can and should be motivated to overcome their fears. This is best done through practice with the help of instructions.
Swedish abstract
Denna uppsats berör det rådande digitala utanförskap som många äldre svenskar i åldrarna 66+ idag upplever. Fokus har riktats mot anledningarna till vad utanförskapet beror på och vilka eventuella lösningar mot detta som går att ta fram. Studieprocessen är av slaget Design and Creation och består av både kvantitativa och kvalitativa data. Förutom att utföra litteraturstudier har datainsamlingar uträttats genom analys av stora datasets, enkätundersökningar och andra metoder som Customer Journey Mapping. Den främsta anledningen till att denna studie utförts är att det blir allt mer fundamentalt att ta del av de nya, digitala alternativ till de samhällstjänster som svenskarna behöver tillgång till jämt. Därmed innebär det att om man själv inte är villig eller inte har möjlighet att delta i övergången från analogt till digitalt så riskerar man att uppleva konsekvenser av detta på flera olika plan, inte minst ekonomiska. Forskningsfrågan som studien avser besvara är “Hur kan man bistå de äldre i digitalt utanförskap för att motivera dem till att börja använda internet?” och har sedermera brutits ner till fyra underfrågor för att lättare angripa de olika problemområden som ligger till grund för problematiken bakom den stora forskningsfrågan. Studien kastar ljus på heuristiska riktlinjer och principer som kan användas för att designa och utveckla mjukvara särskilt anpassad för äldre såväl som kvantitativa data som visar användningsstatistik m.m. Några viktiga slutledningar som går att dra från denna studie är vikten av att utvecklare börjar ta äldre människor i större beaktande när de utvecklar. Vidare har det tydligt framgått att de äldre som antingen inte vill eller känner att de kan använda internet och annan mjukvara kan och bör motiveras att övervinna sina farhågor. Detta görs bäst genom övning med hjälp av instruktioner.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject exclusion
elderly
application
Handle http://hdl.handle.net/2043/32488 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics