Investeringsstrategier i fastighetsbranschen

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Investeringsstrategier i fastighetsbranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Investeringsstrategier i fastighetsbranschen
Author Watz Almquist, Ludwig ; Sångberg Olin, Erik
Date 2020
English abstract
Abstract Mentor: Peter Palm Author: Erik Sångberg Olin & Ludwig Watz Almquist Topic: Investment Strategy Real Estate company comparing Asset Management Company Subject: Bachelor thesis FF321F Word: Investment Strategy, Commercial Real Estate, Transactionprocess, Risk The purpose of this study is to study asset management companies and real estate company’s investment strategies on the commercial real estate market when acquiring real estate and thus consider how they differ. In this study there are there two asset management company’s and three property management companies. The companies have been chosen because of their large size and they carried out a number of transactions on the market between 2017 and 2019. The authors conducted the study with a qualitative method focusing on a semi-structured interview method. This is to examine how respondents for each company argues about the main issues, which are the transaction process, investment strategies and pros and cons of an individual property or portfolio acquisition. In addition to interview material, the authors have collected data from the company's websites. The theory part is characterized by what strategy is, transaction process, investment strategy, risk and bounded rationality. With help of previous studies and theory, the authors have analyzed whether the investment strategies differ between asset management companies and real estate companies. Which has then been applied to the empirical material. Companies 1 and 2 have basically a similar investment strategy with their own niches. Companies 3 and 4 investment strategies differ from asset management companies but are similar to each other on a shallow level. Deeper in the study the investment strategies appear more in depth. Company 5 does not apply any investment strategy but assesses the transactions individually. However, there are one common matter for all participants in the study which is tenants and location.
Swedish abstract
Sammanfattning Handledare: Peter Palm Författare: Erik Sångberg Olin & Ludwig Watz Almquist Ämne: Investeringsstrategier Fastighetsförvaltande bolag respektive Kapitalförvaltande bolag Kurs: Examensarbete FF321F Nyckelord: Investeringsstrategi, kommersiella fastigheter, transaktion, risk Syftet med studien är att på den kommersiella fastighetsmarknaden studera fastighetsförvaltande bolag och kapitalförvaltande bolags investeringsstrategier vid förvärv av fastighet och därmed betrakta hur de skiljer sig. I Studien medverkar två kapitalförvaltande bolag och tre fastighetsförvaltande bolag. Bolagen har valts med grund av att de är stora aktörer samt att de utförde ett flertal transaktioner på marknaden mellan åren 2017 - 2019. Författarna har utfört studien med kvalitativ metod med fokus på en semistrukturerad intervjumetod. Detta för att undersöka hur respondenterna för respektive bolag resonerar kring huvudfrågorna som är transaktionsprocessen och investeringsstrategier samt för och nackdelar av enskild fastighet eller portföljförvärv. Utöver intervjumaterial har författarna samlat in data från bolagens hemsidor. Teoridelen karaktäriseras av vad strategi är, transaktionsprocess, investeringsstrategi, risk och bounded rationality. Med hjälp av tidigare studier och teori har författarna undersökt om investeringsstrategierna skiljer sig åt mellan fastighetsförvaltande bolag och kapitalförvaltande bolag. Detta har sedan applicerats på det empiriska materialet. Bolag 1 och 2 har i grunden liknande investeringsstrategi med egna nischer. Bolag 3 och 4 investeringsstrategi överensstämmer med varandra men skiljer sig från bolag 1 och 2. Längre fram i studien framkommer investeringsstrategierna mer djupgående. Bolag 5 tillämpar ingen investeringsstrategi utan bedömer transaktionerna individuellt. Det finns dock gemensamma nämnare för samtliga aktörer i studien i form av hyresgäst och läge.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Investeringsstrategi
Komersiella fastigheter
Transaktion
Risk
Fastigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/32496 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics