Riskhantering i försörjningskedjan – ur ett inköpsperspektiv

DSpace Repository

Riskhantering i försörjningskedjan – ur ett inköpsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Riskhantering i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Riskhantering i försörjningskedjan – ur ett inköpsperspektiv
Author Markusson, Josef ; Ahlberg, Henrik
Date 2020
English abstract
Supply chains have become increasingly global, which has led to increased risk and more and more unforeseen events occurring that could adversely affect the organization. The purpose of this study was to gain an understanding of how Company A manages and identifies risks in the supply chain from a purchasing perspective, which was investigated using qualitative methods. The study began with the gathering of general facts to create a picture of potential problems in the supply chain, and the theoretical frame of reference was also focused on theories and models within risk definition, risk strategies and analysis tools for risk assessment. A case study was then conducted of how Company A perceived risks. The empirical data was collected through semi-structured interviews with individuals in the company's purchasing department, focusing on how they identify and manage risks. Subsequently, the data collected from the interviews were analyzed based on the theoretical frame of reference. The result showed that there is a great understanding of risk and active work against different types of risks, and to minimize disruptions, the main measure is communication with suppliers. The study also revealed that there is no uniform risk strategy and risk management among the individuals in the purchasing department, instead the risks are managed based on individual situations.
Swedish abstract
Försörjningskedjor har blivit allt mer globala, vilket har medfört att risken ökat och allt fler oförutsedda händelser uppstår som kan påverka organisationen på ett negativt sätt. Denna studies syfte var att få en förståelse för hur företag A hanterar och identifierar risker inom försörjningskedjan utifrån ett inköpsperspektiv, vilket undersöktes med hjälp av kvalitativa metoder. Studien började med insamling av allmänna fakta för att skapa en bild över potentiella problem inom försörjningskedjan, vidare riktades den teoretiska referensramen in på teorier och modeller inom riskdefinition, riskstrategier och analysverktyg för riskbedömning. Sedan genomfördes en fallstudie av hur företag A upplever risker. Den empiriska datan blev insamlad genom semi-strukturerade intervjuer med individer på företagets inköpsavdelning, med fokus på hur de identifierar och hanterar risker. Därefter analyserades den insamlade datan från intervjuerna, utifrån den teoretiska referensramen. Resultatet visade att det finns en stor riskförståelse och aktivt arbete mot olika typer av risker, samt för att minimera störningar är den främsta åtgärden kommunikation med leverantörer. I studien framkom även att det inte finns någon enhetlig riskstrategi och riskhantering bland individerna på inköpsavdelningen, istället hanteras riskerna utifrån enskilda situationer.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Disruptions in supply chain, Procurement, Risk management, Risk strategy, Supply chain risk.
Handle http://hdl.handle.net/2043/32930 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics