Det sviktar - en litteraturstudie om hjärtsvikt

DSpace Repository

Det sviktar - en litteraturstudie om hjärtsvikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det sviktar - en litteraturstudie om hjärtsvikt
Author Kindahl, Christina ; Ghobadi, Parinaz
Date 2007
English abstract
More and more people suffer from cardiac and vascular diseases that eventually can result in congestive heart failure. Socialstyrelsen has 2004 issued national guidelines for cardiac care in order to improve caring possibilities for patient with heart failure where an individual action plan is emphasised. The aim with the literature review is to look into in what way caring measures for patients with heart failure are performed with respect to physical activities, self-care, nutrition and smoking and if gender differences need to be considered. The method is a literature review in the databases PubMed and Elin@Malmö that resulted in 14 articles that were used in order to fulfil the aim. Antonovskys KASAM model has been used as the theoretical reference frame. The result shows that it is essential that the patient receives the correct information, understand it and is able to put into practise. It is especially important to focus on self-caring in order to reduce the number of hospital admissions and that heart failure clinics are prioritised together with an individual care.
Swedish abstract
Allt fler personer drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket på sikt kan leda till kronisk hjärtsvikt. För att förbättra omvårdnadsåtgärder för hjärtsviktspatienter har Socialstyrelsen 2004 givit ut nationella riktlinjer för hjärtsjukvård där vikten av en individuell handlingsplan betonas. Syftet med litteraturstudien är att undersöka på vilket sätt sjuksköterskor utför omvårdnadsåtgärder avseende fysisk aktivitet, egenvård, nutrition och rökstopp för patienter med hjärtsvikt och om dessa överrensstämmer med gällande riktlinjer samt om hänsyn måste tas till genusskillnader. Metoden är en litteraturstudie i databaserna PubMed och Elin@Malmö vilket resulterade i 14 artiklar som användes för att söka svaret på syftet. Som teoretisk referensram har Antonovskys KASAM modell använts. Resultatet visar att det är viktigt att patienten får rätt information, förstår informationen och kan omsätta den i sin vardag. Det är framförallt viktigt att fokusera på egenvård för att minska behovet av sjukhusinläggningar och att hjärtsviktsmottagningar prioriteras samt att vården ska individanpassas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject egenvård
handlingsplan
hjärtsvikt
hjärtsviktsmottagning
information
omvårdnad
riktlinjer
action plan
caring
guidelines
heart failure
heart failure clinics
self care
Handle http://hdl.handle.net/2043/3336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics