"Jag kan inte sjunga och sy, det är bättre att Anita gör det" En studie om fritidspedagogers uppfattningar om stereotypa könsroller och deras bemötande av elever ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

"Jag kan inte sjunga och sy, det är bättre att Anita gör det" En studie om fritidspedagogers uppfattningar om stereotypa könsroller och deras bemötande av elever ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag kan inte sjunga och sy, det är bättre att Anita gör det" En studie om fritidspedagogers uppfattningar om stereotypa könsroller och deras bemötande av elever ur ett genusperspektiv
Author Kankaanpää, Maria ; Henriksson, Kenneth
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning har varit att belysa fritidspedagogers bemötande av flickor och pojkar under idrottslektioner ur ett genusperspektiv. Vi har också velat se hur man inom arbetslaget löser problematiken kring könsbundna aktiviteter och hur manliga och kvinnliga fritidspedagogers uppfattningar skiljer sig om sitt arbete i relation till det motsatta könet. Efter genomförda intervjuer med kvinnliga och manliga pedagoger och observationer under idrottslektioner har vi bearbetat materialet med hjälp av genusteorier och socialteoretiska perspektiv för att urskilja mönster. Resultatet visade att både manliga och kvinnliga pedagoger gör skillnad på barnen beroende på deras kön oavsett vilket kön pedagogen själv har. Vi har även sett att arbetslaget gör val av aktiviteter utifrån pedagogernas intresse och kunskap vilket gör att aktiviteterna ofta blir könsbundna exempelvis att de manliga pedagogerna spelar fotboll och har träslöjd och de kvinnliga syr och pysslar. Slutsatser som går att dra är att ämnet borde lyftas mer i arbetslagen för att diskutera hur de kan lösa problematiken kring att pedagoger tar givna roller utifrån deras kön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kön och genus
stereotypa könsroller
könsbundna aktiviteter
fritidspedagoger
idrott
genusteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/3389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics