Pedagogers och skolledares tankar om hur man tillgodoser flerspråkiga barns behov

DSpace Repository

Pedagogers och skolledares tankar om hur man tillgodoser flerspråkiga barns behov

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers och skolledares tankar om hur man tillgodoser flerspråkiga barns behov
Author Hellsén, Katarina ; Harrysson, Charlotte
Date 2007
English abstract
The purpose of this study has been to find out teachers´ and principals´ thoughts of how to fulfil linguistic and sociocultural needs of children with several languages. We choose to do semi structured interviews with ten persons in a specific setting. We hoped to find certain common denominators through these interviews to see if there was a “red thread” running through the mind of staff working in a multilingual setting. The school setting that we focused on, had given priority to linguistic development in both Swedish and the native languages represented. By analysing the answers from the interviews and connecting them to theories of Vygotskij and Cummins, we wanted to see if the result intertwined with current research in how to best provide for the SLA (second language acquisition). The result showed that even though the school has put their emphasis on language development, group sizes and teachers’ timeframe do not always allow their work to be done. Another reason could be that there is unawareness among the staff of the importance of letting cultural aspects influence the activities. This unawareness could be the result of not having grounded their work in a second language theory.
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning har varit att undersöka vilken uppfattning pedagoger och ledning har om hur man bäst tillgodoser andraspråksinlärares språkliga och sociokulturella behov. Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer med tio personer inom en enhet och hoppades finna gemensamma nämnare i dessa intervjuer. Det enhetsområde vi fokuserade på hade valt att prioritera den språkliga utvecklingen inom svenska och de representerade modersmålen. Vi fokuserade på en enhet för att se om det fanns en ”röd tråd” som genomsyrade pedagogers och rektorers tankar i arbetet i ett flerspråkigt område. Genom att analysera vårt intervjumaterial och koppla resultat till teorier av Vygotskij och Cummins, ville vi se om resultatet av intervjusvaren smälte samman med aktuell forskning i hur man bäst erbjuder andraspråksinlärning. Resultatet visade att även om skolan prioriterar språkutvecklingsarbete och har ett uttalat språkarbetet som de framhåller i sin verksamhetsplan, tillåter bland annat gruppstorlekar och tidspress inte att arbetet fullt ut kan genomföras. En annan anledning kan vara att det finns en omedvetenhet hos personalen om värdet av att låta de kulturella aspekterna genomsyra verksamheten. Denna omedvetenhet kan bottna i att man inte har knutit an till någon andraspråkteori.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning
modersmål
flerspråkighet
värderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3402 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics