Resurser och Resultat - Effekter av kommunala satsningar på elevernas betyg

DSpace Repository

Resurser och Resultat - Effekter av kommunala satsningar på elevernas betyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Resurser och Resultat - Effekter av kommunala satsningar på elevernas betyg
Author Kind, Johan
Date 2007
English abstract
This essay investigates possible connections between municipal educational resources, municipal- and student-specific factors of background, and the results of the students by estimating an extended educational production function. The aim is to investigate if the results from previous studies primarily on school- and student level also come through on municipal level, under influence of old as well as new variables, never before estimated in an educational production function. Two models are estimated, one covering for long run perspectives and one for time- and municipal specific factors, using panel data on Swedish municipalities between the years of 2000 and 2006. Results are comparable with the ones from previous studies on lower levels of aggregation. Most added variables turn out to be statistically insignificant, and of the two models estimated, results speak in favour of the one controlling for time- and municipal specific factors.
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker eventuella samband mellan kommunens utbildningsresurser, kommun- och elevspecifika bakgrundsfaktorer och elevernas studieresultat genom att skatta en utökad pedagogisk produktionsfunktion. Syftet är att undersöka om resultaten från tidigare studier på främst skol- och elevnivå också får genomslagskraft på kommunnivån, under inverkan från såväl gamla som nya variabler, som inte skattats i en pedagogisk produktionsfunktion förut. En långsiktig och en tid- och kommunspecifik modell skattas med hjälp paneldata över Sveriges kommuner under åren 2000 till 2006. Resultaten visar sig överensstämma med de från tidigare studier på lägre aggregerade nivåer. De flesta av de nytillkomna variablerna visar ingen statistisk signifikans och av de två modeller som skattas så talar mest för den som tar hänsyn till tid- och kommunspecifika faktorer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Resurser/Resources
Resultat/Results
Pedagogisk produktionsfunktion/Educational production function
Regressionsanalys/Regression analysis
Paneldata/Panel data
Handle http://hdl.handle.net/2043/3413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics