Specialpedagogik i förskolan En kartläggning av förskolepersonals kunskaper om och förväntningar på specialpedagogers arbete

DSpace Repository

Specialpedagogik i förskolan En kartläggning av förskolepersonals kunskaper om och förväntningar på specialpedagogers arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogik i förskolan En kartläggning av förskolepersonals kunskaper om och förväntningar på specialpedagogers arbete
Author Arnberg, Helena
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med föreliggande arbete var att kartlägga förskolepedagogers kunskaper om och förväntningar på specialpedagogens arbetsuppgifter.Som metod användes en enkät som riktade sig till pedagogerna på samtliga sju förskolor i en kommundel och 64 svar bearbetades. I många avseenden är man tillfreds med de specialpedagogiska arbetsuppgifterna, inte minst gäller detta på individnivå. På vissa områden önskar man en större insats än vad man upplever vara fallet idag. Exempel på detta är ökat stöd vid utvecklingssamtal och stöd till arbetslaget med metoder för dokumentation, miljö och material.Förskolepedagogerna uppfattar inte att specialpedagogen arbetar med organisatoriska frågor och skulle vilja ha en större insats.Resultaten visar sammanfattningsvis att det finns behov av specialpedagogiskt arbete både riktat mot det enskilda barnet och på det mer förebyggande planet. Med en inriktning som täcker de behov som efterfrågas har specialpedagogen en stor funktion att fylla i såväl dagens som framtidens förskola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject enkätundersökning
förskola
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3424 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics