Specialpedagogiskt arbete vid läs- och skrivsvårigheter

DSpace Repository

Specialpedagogiskt arbete vid läs- och skrivsvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Specialpedagogiskt arbete vid läs- och skrivsvårigheter
Author Boras, Annica ; Lövgren, Daniel
Date 2007-01-29
Swedish abstract
Syftet med följande arbete var att få en bild av hur tio specialpedagoger, på olika skolor i två kommuner i södra Sverige, arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi ville ta reda på deras metoder, arbetssätt och organisation. Vi utförde tio kvalitativa intervjuer med specialpedagoger kring följande frågeområden: Kartläggning, arbetssätt och metoder, kompensatoriska hjälpmedel och organisation. Resultatet av intervjuerna jämförde vi med aktuell forskning inom samma område. Sammanfattningsvis visade vårt arbete på att specialpedagogers arbetssätt varierar och det ser olika ut på olika skolor. Tidig kartläggning av elevers kunskaper var viktiga. Både normerade och icke normerade tester förekom. Gemensamt för de intervjuade specialpedagogerna var att deras yrke krävde kunskap om flera olika metoder för att kunna möta varje elevs individuella behov. Kompensatoriska hjälpmedel användes inte så mycket på de undersökta skolorna, vilket delvis berodde på resursbrist men också att några av de intervjuade ansåg att dessa hjälpmedel lämpade sig bättre för de äldre eleverna. Det var också viktigt enligt specialpedagogerna att stärka elevernas självkänsla för ett bra lärande. Olika svårigheter hos eleverna krävde också olika organisation av det specialpedagogiska stödet. Vi fann att specialpedagogerna arbetade med en till en undervisning, små grupper eller med handledning för att kunna stötta elever i behov av särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Kompensatoriska hjälpmedel
läs- och skrivsvårigheter
materiel
metoder
specialpedagogiskt
Handle http://hdl.handle.net/2043/3428 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics