Var det bättre förr? En jämförande studie av elevers uppsatser från 1992 och 2005

DSpace Repository

Var det bättre förr? En jämförande studie av elevers uppsatser från 1992 och 2005

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Var det bättre förr? En jämförande studie av elevers uppsatser från 1992 och 2005
Author Waltersson, Jon
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på om det skett någon förändring mellan 1992 och 2005 när det gäller niondeklassares formella skrivfärdigheter. Undersökningen inleddes med en litteraturstudie av aktuell forskning samt intervjuer av fem svensklärare verksamma på högstadiet. Materialet till själva huvudundersökningen bestod av 40 uppsatser från 1992 års centrala prov och 40 uppsatser från 2005 års nationella prov. Statistik över fem språkliga normavvikelser fördes under uppsatsläsningen. För att kunna se om specifika grupper har utvecklats olika under dessa år, bildades åtta undergrupper utifrån kön och uppsatsomdömen. Resultaten visar generellt på en liten försämring av elevernas formella färdigheter. I urvalsgruppen flickor med högt uppsatsomdöme är försämringen dock stor. Av de normavvikelser som undersökts förefaller särskrivning och enkel/dubbelkonsonant vara de som försämrats mest. En möjlig orsak till försämringarna i allmänhet kan vara ändrade värderingar, i såväl läroplaner som i samhället i stort. Förr prioriterades den formella skrivförmågan högre; i dagens IT-kultur värdesätts snabbhet och innehåll högre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkriktighet
skrivförmåga
språkutveckling
formellt skriftspråk
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/3439 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics