Flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål i skolan - Bilingual pupils possibilities to develop their Swedish language and native language in school.

DSpace Repository

Flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål i skolan - Bilingual pupils possibilities to develop their Swedish language and native language in school.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål i skolan - Bilingual pupils possibilities to develop their Swedish language and native language in school.
Author Carlsson, Carina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete var att undersöka och beskriva vilka uppfattningar pedagoger har om flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sitt svenska språk och sitt modersmål i skolan. Jag har gjort kvalitativa intervjuver med fem pedagoger. Tre grundskollärare, en specialpedagog och en modersmålslärare på en mångkulturell skola årskurs 0-6. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om andraspråksundervisning och modersmålsundervisning. Mitt arbete visar att många olika faktorer runt eleverna bidrar till deras möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål. Följande faktorer har tillsammans en stor betydelse för elevens möjligheter: Skolans resurser, antal lärare i klassen, möjlighet till modersmålsundervisning eller tvåspråkig undervisning, möjlighet till att erbjudas andraspråksundervisning, tillgång till specialpedagoger, kompetensutbildning för samtliga pedagoger och vikten av ett bra samarbete med familjen och hemmet. Resultatet av min undersökning visar att mycket fungerar bra på skolan men några områden behöver utvecklas och förbättras ytterligare för att ge den flerspråkige eleven bättre förutsättningar till att utveckla såväl sitt svenska språk som sitt modersmål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksundervisning
flerspråkig elev
majoritetsspråk
minoritetsspråk
modersmålsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3444 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics