Utomhusmiljön - En del av matematiken? En studie i hur sex matematiklärare anser att de tar tillvara skolans utomhusmiljö i sin undervisning

DSpace Repository

Utomhusmiljön - En del av matematiken? En studie i hur sex matematiklärare anser att de tar tillvara skolans utomhusmiljö i sin undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhusmiljön - En del av matematiken? En studie i hur sex matematiklärare anser att de tar tillvara skolans utomhusmiljö i sin undervisning
Author Berggren, Maria ; Sköld, Susanne
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur och varför sex lärare i förskoleklass och i grundskolans tidigare år förlägger sin matematikundervisning utomhus i skolans närmiljö. Då styrdokumenten är vägledande i undervisningen undersöks även hur lärare förverkligar dessa dokument när de förlägger sin matematikundervisning utomhus i skolans närmiljö. Denna undersökning har en deskriptiv ansats, då den beskriver sex lärares tankar kring matematikundervisning utomhus. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer för att bestyrka eller visa motsättningar på de teorier som utforskas. Resultatet visar att när utomhusmiljön nyttjas som ett läromedel i matematikundervisningen är syftet att eleverna ska lära sig begrepp och metoder för att hantera och bruka bl.a. olika storheter och de geometriska formerna i sin vardag. Eleverna ges möjlighet att koppla sina upptäckter, utifrån såväl undervisnings- som rastaktiviteter, till verkligheten. Syftet med detta är att eleverna på så sätt kan utveckla en medvetenhet om matematiken som en naturlig del i deras vardag. Anledningarna till att lärarna använder sig av skolans närmiljö i undervisningen är att eleverna ska känna lust att lära, upptäckarglädje samt att de får arbeta med konkret material i reella situationer. Resultatet visar även att lärarna utgår från styrdokumenten i skiftande utsträckning, när de förlägger undervisningen utomhus i skolans närmiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läromedel
matematikundervisning
närmiljö
skolgård
styrdokument
utomhusmiljö
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3454 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics