Med kursplanen på fickan - En studie om målorienterat skolarbete

DSpace Repository

Med kursplanen på fickan - En studie om målorienterat skolarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med kursplanen på fickan - En studie om målorienterat skolarbete
Author Axgart, Niklas ; Opitz, Anders
Date 2007-02-01
Swedish abstract
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur lärare till elever i grundskolans tidigare år kan arbeta med och mot mål i svenskämnets kursplan. Ett annat syfte är att undersöka om lärare anser att målorienterat arbete skulle kunna fungera som motivationshöjare och skapa lust till att lära. Vi vill också försöka ta reda på vilka kunskaper eleverna har om kursplanen i svenska och om de anser att det är viktigt att de får delta i att formulera mål i ämnet. Vi har använt oss av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod för att få svar på studiens syfte. Den kvantitativa metoden i form av enkät och de kvalitativa i form av observationer och intervjuer. Vi har funnit att både lärare och elever anser att det är viktigt att målen tas upp tillsammans. Vi har även funnit att lärarna anser att elevernas motivation ökar då de arbetar mot mål. Vad beträffar elevernas kunskaper om kursplanen i svenska förefaller den för abstrakt för dem. Detsamma gäller frågan om de anser det viktigt att vara med i att formulera mål i svenskämnet. Vår slutsats är att det är viktigt att lärarna konkretiserar målen så att eleverna kan ta del av dem. Vi menar att när målen tydliggörs så ser eleverna en mening med skolarbetet vilket ökar deras motivation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mål
motivation
medvetenhet
grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3457 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics