Undervisningsmetoder och lärande - En jämförande studie av undervisningsmetoders bidrag till fakta- och analyslärande i samhällskunskap

DSpace Repository

Undervisningsmetoder och lärande - En jämförande studie av undervisningsmetoders bidrag till fakta- och analyslärande i samhällskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisningsmetoder och lärande - En jämförande studie av undervisningsmetoders bidrag till fakta- och analyslärande i samhällskunskap
Author Persson, Mariella
Date 2007-02-05
Swedish abstract
I detta arbete används en experimentell metod i form av ett genomförande av tre olika undervisningsmetoder: katederundervisning, egen forskning – att studera hemsidor på Internet och rollspel. Metoden kompletteras genom en kvantitativ undersökning bestående i en utvärdering i enkätform tillsammans med min egen utvärdering av min insats som lärare utifrån videoupptagningsmaterial. Syftet med arbetet var att få en större kunskap om olika undervisningsmetoders förmåga att förmedla fakta- respektive analyskunskap, få veta elevernas syn på förmedlingen och få insyn i lärarens betydelse för metoden. I teoriavsnittet redovisas synen på lärandet ur vissa synvinklar tillsammans med forskning om de specifika metoderna och hur dessa kan användas. I resultatet kan man se att katederundervisningen ger bäst resultat på de faktamässiga frågorna, medan rollspelet är överlägset i analysen. Min slutsats blev därför att undervisningsmetoderna kompletterar varandra och utifrån elevernas behov av omväxling, så är en variation av många olika undervisningsmetoder bäst.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject experimentell metod
e-learning
katederundervisning
rollspel
undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/3462 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics